Talking about overdose could save a life
|

Artikkeli: Järjestöjen toimintaa huumekuolemien ehkäisyssä kerättiin yhteen

Tähän artikkeliin on kerätty yhteen Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostossa (EPT-verkosto) ja siihen kuuluvissa järjestöissä tehtyä huumekuolemien ehkäisytyötä ja muuta ehkäisevää päihdetyötä.

Elokuun 31. päivänä vietetään kansainvälistä päivää yliannostuskuolemien ehkäisemiseksi (International Overdose Awareness Day). Kampanjassa muistutetaan, että huumeiden käyttöön liittyvää kuolemanriskiä voi vähentää monilla eri tavoin. Suomessa huumeisiin liittyvät myrkytyskuolemat ovat olleet kasvussa. Uhrit ovat usein alle 30-vuotiaita.

Järjestöillä on tärkeä rooli huumekuolemien ehkäisyssä. Ne kohtaavat ihmisiä siellä, missä huumeita käytetään, kuten kadulla, festivaaleilla ja muissa juhlimistilanteissa ja ihmisten kodeissa. Myös tieto erilaisista uusista trendeistä tulee usein nopeasti järjestöjen työntekijöiden tietoon.

Tähän artikkeliin on kerätty yhteen Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostossa (EPT-verkosto) ja siihen kuuluvissa järjestöissä tehtyä huumekuolemien ehkäisytyötä ja muuta ehkäisevää päihdetyötä. Työ pitää sisällään uusien työmallien ja materiaalien kehittämistä, ensiapukoulutusta, kasvokkain, puhelimitse ja verkossa annettavaa terveysneuvontaa, tietoa päihteiden käytön riskeistä, festarityötä, läheistyötä ja jalkautuvaa työtä. Yksi keskeisimpiä tavoitteita työssä on saada kontakti ihmisiin, joita saattaisi olla vaikea tavoittaa muuten.

Neuvontaa monin eri tavoin

Verkko-Vinkki: neuvontaa salatussa Tor-verkossa

Verkko-Vinkki -hankkeessa tehdään verkkoterveysneuvontaa salatun Tor-verkon sivustoilla ja anonyymillä Wickr Me -sovelluksella. Yksi keskeinen verkkoterveysneuvonnan aihe koskee huumeiden käytön riskejä ja niiden ehkäisyä. Hankkeessa pidetään ajantasalla Suomen terveysneuvontapisteiden palveluluetteloa ja koordinoidaan nopean huumetiedon verkosto Nopsaa yhdessä A-klinikkasäätiön viestinnän kanssa.
www.vinkki.info/verkkovinkki

Ilmaista päihdeneuvontaa numerossa 0800 90045

MaksutonPäihdeneuvonta antaa päihdeammattilaisten tukea ympäri vuorokauden. Neuvontaan voi soittaa, jos oma tai läheisen päihteidenkäyttö huolestuttaa tai haluat esimerkiksi välttää retkahduksen. Puhelimesta saa tietoa myös muusta tarjolla olevasta avusta.
https://ehyt.fi/paihde-peli-info/paihdeneuvonta

Neuvontaa ja tukea huumeita käyttävien läheisille

Läheistyön keskus antaa tukea ja tietoa kaikille, joita huumeiden käyttö koskettaa. Toimintaa pitää sisällään läheisille suunnattuja läheisryhmiä, ja vertaistukea. Huumeisiin kuolleiden läheisile on tarjolla sururyhmiä.
https://irtihuumeista.fi/laheisille/laheistyon-keskus/

Palasista eteenpäin -Ensiapua perheille nuoren huumeidenkäytön aiheuttamassa kriisissä

Hankkeessa kehitetään läheiskeskeistä työskentelymallia tukemaan läheisiä kun nuori on alkanut käyttää huumeita. https://irtihuumeista.fi/laheisille/palasista-eteenpain-hanke/https://www.sininauhaliitto.fi/toimintamme/palasista-eteenpain/

Tietoa huumeista ja yliannostuksista

Tietoa vapautuvien vankien huumekuolemien ehkäisystä

Yliannostuskuoleman riski kasvaa tilanteissa, jossa toleranssi huumausaineelle on laskenut. A-klinikkasäätiön tuottamassa julkaisussa”Ensimmäiset 48 tuntia ja kuinka ystävät pelastivat henkeni” kuvataan vankilasta vapautumiseen liittyviä riskejä ja annetaan ohjeita opioidiyliannostuksen riskin välttämiseen. Vastaavia riskejä liittyy myös hoito- ja kuntoutusjaksojen päättymiseen.
www.vinkki.info/sites/default/files/ensimmaiset_48_tuntia.pdf

Yleistietoa huumeista ja päihdekasvatuksesta

EHYT ry:n sivuilta löytyy tietoa huumausaineista ja huumausainepolitiikasta. Sivuilla kerrotaan myös ehkäisevästä päihdetyöstä ja nuorten kanssa tehtävästä päihdekasvatuksesta.
https://ehyt.fi/paihde-peli-info/huumeet/
https://ehyt.fi/paihde-peli-info/mita-on-ehkaiseva-paihdetyo/paihdekasvatus/

Tietoa pahimpien riskien välttämiseen
https://yad.fi/blogiartikkeli/6-neuvoa-yliannostuksen-valttamiseksi/

Työkaluja ja keinoja huumekuolemien vähentämiseen

Muunto-hanke: Voisiko Suomessa toimia huumausaineiden tunnistuspalvelu?

A-klnikkasäätiön Muunto-hankeselvitti vuosina 2016-2019 miten monissa muissa maissa käytössä oleva ainetunnistus soveltuisi Suomeen. Päihdepalveluihin integroidun ainetunnistuksen avulla olisi mahdollista: vähentää huumeiden käyttöön liittyviä haittoja ja riskejä ja luoda kontakti huumeita käyttäviin ihmisiin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Palvelu voisi tuotaa myös tietoa poikkauksellisen vaarallisen aine-erän tai uuden aineen saapumisesta markkinoille viranomaisille Hankkeessa kehitettiin uusi tiedonkeruumenetelmä, joka tuottaa paikallista tietoa muuttuvasta huumetilanteesta ja tavoittaa ihmisiä, joilla ei ole aiempaa kosketusta päihdepalveluihin.
www.vinkki.info/mita-on-ainetunnistus
www.vinkki.info/kadultalabraan

Good Samaritan Law: syytesuoja voi madaltaa kynnystä soittaa apua kaverille

Humaania Päihdepolitiikkaa ry:n kirjoittamassa tekstissä pohditaan joissakin maissa sovelletun Good Samaritan Law -lainsäädäntöön liittyvän syytesuojan käyttöönoton mahdollisuuksia Suomessa. Syytesuoja saattaisi madaltaa avunsoittamisen kynnystä vaaratilanteissa.
http://hppry.fi/blog/2020/08/30/syytesuoja-avunhalytystilanteisiin-tarpeellinen-lisays-huumemyrkytyskuolemien-torjuntaan/

Valvotut käyttötilat -mitä ne ovat?

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston esitteeseen on kerätty tietoa huumeiden käyttöön tarkoitetuista valvotuista käyttötiloista ja tilojen toimintaperiaatteista.

www.ept-verkosto.fi/artikkeli-valvotut-kayttotilat-mita-ne-ovat/

www.ept-verkosto.fi/wp-content/uploads/2021/06/Esite-valvotuista-kayttotiloista.pdf

Tukitoimia ja kohtaamista

Etsivä löytää hankkeessa jalkaudutaan paikkoihin, joissa ihmiset viettävät aikaa.

Paikkoja voivat olla kadut, metro- ja juna-asemat, ostarit ja kirjastot. Tarjoamme tietoa, ohjausta ja keskusteluapua päihdeasioihin liittyen. Etsivän työn yhteydessä jaamme puhtaita käyttövälineitä ja pientä evästä.

Huudikoutsit ohjaavat ihmisiä metroasemilla

Huudikoutsitvoit kohdata metroasemilla ja niiden lähdeisyydessä. Huudikoutseilta löytyy tarvittaessa vinkkejä ja tietoa erilaisista sosiaali- ja terveyspalveluista ja he järjestävät myös pop up -tapahtumia metroasemilla. Koutseilla on omaa kokemusta irtautumisesta päihteiden käytöstä tai rikollisesta elämäntavasta. https://huudikoutsit.fi/

Festarityö auttaa yleisötapahtumissa

Päihdetyö on tärkeä osa Suomen Punaisen rRstin festarityötä. Päihdetyön vapaaehtoiset ovat tehtäväänsä koulutettuja vapaaehtoisia. He kiertävät festariyleisön joukossa ja tarjoavat mahdollisuuden keskustella päihteisiin liittyvistä asioista. Joissakin tapahtumissa on myös selviämisasema, jossa henkilö on turvallisessa ympäristössä sen sijaan, että sammuneena hän on alttiina mm. tukehtumiselle, väkivallalle, hyväksikäytölle ja varkauksille. Sekavana hän voi olla myös vaaraksi muille tai itselleen. Selviämispisteellä arvioidaan asiakkaan avun tarpeen luonne, seurataan hänen vointiaan ja tarjotaan tukea päihteiden käytön tai haittojen vähentämiseen huomioiden koko elämäntilanne.

https://www.punainenristi.fi/tyomme/terveyden-edistaminen/

https://rednet.punainenristi.fi/node/62929

Satu-projekti tekee yhteistyötä sairaaloiden ja päihdepoliklinikoiden kanssa.

Hankkeessa tarjotaan sairaaloiden ja poliklinikoiden asiakkaille palvelu- ja vertaisohjausta ja autetaan asiakkaita löytämään heille sopivat palvelut. Tavoitteena on, ettei ihminen joutuisi palveluiden väliinputoajaksi esimerkiksi sairaalajakson päätyttyä.  https://tukikohta.org/palvelut/satu/

Tor-verkossa ohjataan palveluiden pariin

Tukiverkko-hanke tavoittaa Tor-verkossa asioivia päihteitä käyttäviä ihmisiä ja tarjoaa heille palveluohjausta, sosiaalineuvontaa ja tukea erilaisiin elämäntilanteen haasteisiin. Hanke kouluttaa vertaisneuvojia Tor-verkossa työskentelyyn ja hyödyntää heidän osaamistaan asiakastyössä.  Tapaamisia tehdään myös kasvotusten.
https://tukikohta.org/palvelut/tukiverkko