Verkoston toiminta


Missio: Tuloksekasta ja puhuttelevaa ehkäisevää päihdetyötä
Visio: Yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää omaa parasta mahdollista arkeaan. 

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto on syntynyt yhteisen keskustelun ja toiminnan vaikuttavuuden lisäämisen tarpeesta. Siihen kuuluu yli 60 sote-alan järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja. Moniäänisessä joukossa on yleishyödyllisiä järjestöjä, palveluntuottajia ja potilasjärjestöjä, joista jokainen tuo verkostoon edustamansa kohde- ja asiakasryhmän äänen.

Yhteistyön tuloksena järjestöjen kansalais- ja vaikuttamisviestintä vahvistuu, toiminnan tulokset ja vaikutukset lisääntyvät ja innovatiiviset avaukset helpottuvat.  Jäsenten yhteistyötä fasilitoi verkostotyön ja eri alojen asiantuntijoista muodostuva neljän hengen tiimi. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan työryhmissä, joiden puheenjohtajina toimii jäsenorganisaatio ja valmistelijana fasilitointitiimin asiantuntija. Puheenjohtajat muodostavat EPT-verkoston johtoryhmän, joka seuraa ja arvioi toimintaa ja linjaa viestintää. EPT-verkoston toimintaa koordinoi EHYT ry.

Vaalimme yhteisessä tekemisessä sitoutunutta, rohkeaa ja joustavaa toimintakulttuuria. Verkostotyö tuottaa jäseniä ja laajempia kohderyhmiä hyödyttäviä toimia, jotka ovat kansalaisviestintä, edunvalvonta, yhteiskehittäminen ja koulutus.

Näkyvimpiä yhteistoiminnan muotoja ovat päihdepoliittinen vaikuttamistyö (lausunnot, kannanotot, asiantuntijatyö, viestintätoimet), kampanjatyö (vaalikampanjat, Tipaton tammikuu, Ehkäisevän päihdetyön viikko, Kaikkien kaupunki) sekä koulutukset ja seminaarit (Päihdepäivät, sote-seminaarit, muut koulutukset). Verkostoa rahoittaa STEA.

EPT-verkoston strategia löytyy täältä: ept-verkosto.fi/strategia

Mikäli olet kiinnostunut verkoston jäsenyydestä, ota yhteyttä kim.kannussaari(at)ehyt.fi

Verkostotoiminnan rakenne

EPT-verkostossa toimii useita työryhmiä, joissa järjestöt suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat yhteistoimintaa. Työryhmissä tyypillisiä toimia ovat kampanjat, kannanotot, koulutukset, tempaukset ja erilaiset viestintätoimet, mutta työryhmissä keskustellaan ja vaihdetaan myös tietoa järjestöjen välillä. Kaikki verkoston järjestöjen työntekijät ovat trvetulleita työryhmiin. Tutustu työryhmiin täällä.

Työryhmien puheenjohtajat sekä koko verkoston puheenjohtaja kokoontuvat noin viidesti vuodessa. Puheenjohtajien muodostamassa PUJO:ssa käydään yhdessä koordinaatioyksikön työntekijöiden kanssa läpi ajankohtaisia asioita, linjataan verkostoon liittyviä aiheita ja arvioidaan sekä seurataan työtä. PUJO on aktiivinen yhteisessä keskustelussa ja edistää työllään ehkäisevän päihdetyön edellytyksiä esimerkiksi muotoilemalla kannanottoja. PUJO:n jäseniin voi tutustua täällä. Kaikki järjestöjohtajat tapaavat toisiaan kahdesti vuodessa järjestöjohtajien kokouksessa.

Verkoston puheenjohtajan rooli on erittäin merkityksellinen. Puheenjohtaja linjaa toimintaa sekä kehittää sitä yhdessä verkoston työntekijöiden (koordinaation) kanssa. Puheenjohtaja edustaa verkostoa eri tilanteissa, on tekemisissä median kanssa ja toimii myös yhdessä päättäjien kanssa. Puheenjohtajan tärkein rooli on edistää järjestöjen yhteistoimintaa ja päihdetyötä niin, että ehkäisevän päihdetyön aiheet vahvistuvat yhteiskunnassa.

Tutustu koordinaatioyksikköön ja puheenjohtajistoon täällä.