Ei viinejä ruokakauppoihin – myynnin vapauttaminen toisi lukuisia haittoja

Eduskuntavaalien alla on julkiseen keskusteluun noussut ajatus alkoholin myynnin laajentamisesta niin, että viinejä voisi jatkossa ostaa ruokakaupasta. Myynnin laajentamisen taustalla on sekä poliittisia tahoja, että elinkeinoelämän toimijoita. Terveyttä ja hyvinvointia edistävät järjestöt ovat huolissaan alkoholin myynnin laajentamisesta.

Edellinen alkoholilain muutos lisäsi haittoja

Vuonna 2018 tehdyn alkoholilakiuudistuksen myötä aikaisempaa vahvemmat panimotuotteet tulivat myyntiin ruokakaupoissa, ja samalla uudet tuotteet, nk. limuviinat vapautettiin myyntiin. Vähittäistavarakauppa sai yhä suuremman osuuden kaikesta alkoholinmyynnistä ja vapautettujen tuotteiden myyntipaikkojen määrä moninkertaistui.

THL:n tekemän arvion mukaan sekä alkoholikuolemat että alkoholisairastavuus kasvoivat erityisesti työikäisten keskuudessa. Uudistuksella oli vaikutuksia myös nuorten alkoholinkäyttöön: alkoholia käyttävistä nuorista aikaisempaa suurempi osa juo nyt itsensä humalaan ja muutos on havaittu erityisesti tyttöjen kohdalla.

Pitääkö alkoholia voida ostaa helpommin?

Alkoholin saatavuuden parantaminen lisäisi alkoholin käyttöä. Suomessa on yli 5 000 päivittäistavarakauppaa, huoltamoa ja kioskia ja noin 370 Alkoa. Mikäli viiniä olisi myynnissä ruokakaupoissa, olisi alkoholin, varsinkin viinin vahvuisen alkoholin, ostaminen osana arkiostoksia yhä helpompaa.

Suomessa on jo nyt varsin helppoa ostaa viiniä, sillä Alkot sijaitseva yleensä ruokakaupan tai marketin yhteydessä. Jatkossa yhtä laajaa erikoiskaupan verkostoa tuskin olisi, sillä kahta järjestelmää ei kannattaisi ylläpitää ja pelkkään vahvaan alkoholiin keskittyvä myymäläketju olisi taloudellisesti kannattamaton. On myös mahdollista, että tuotevalikoima supistuisi sekä laadulta että määrältä, ja palvelu heikkenisi. Kehityskulku johtaisi siihen, että myös vahvat alkoholit siirtyisivät päivittäistavarakauppaan.

Alkoholin myynnin laajentaminen toisi lisää haittoja

Mitä enemmän alkoholia myyviä tahoja on, sen vaikeampaa on valvoa esimerkiksi ikärajoja, rajoittaa markkinointia ja puuttua mahdolliseen hintakilpailuun.  

Alkoholi ei ole tavallinen kulutustuote, sillä sen käyttöön liittyy paljon haittoja. Professori Tim Stockwellin johtama kansainvälinen tutkimusryhmä on esittänyt, että alkoholimonopolista luopuminen lisäisi Suomessa alkoholikuolleisuutta 14 prosentilla ja alkoholin aiheuttamia kustannuksia 17 prosentilla. Merkittävimmät muutosta selittävät tekijät olisivat myyntipaikkojen yli kymmenkertaistuminen ja hintojen mahdollinen alentuminen. Kilpailu myynnistä kasvaisi.

Vaikka alkoholin kokonaiskulutus on laskenut, on haittoja edelleen runsaasti. Moni haitta näkyy vasta pidemmän ajan kuluessa, eikä kaikkia myynnin lisäämisen vaikutuksia voida heti arvioida. Jo nyt tiedämme, että Suomessa on 70 000 lasta, jotka elävät perheessä, jossa on päihdeongelma. Lisäksi tiedämme, että alkoholimyrkytyksiin ja alkoholiperäisiin sairauksiin kuolee vuosittain noin 1 600 ihmistä (Tilastokeskus 2021).

Alkoholikeskustelussa puhutaan usein siitä, etteivät rajoitukset auttaisi alkoholiriippuvaisia ihmisiä. On kuitenkin selvää, ettei riippuvaiseksi tulla, mikäli alkoholin myynti pysyy säänneltynä ja alkoholia ei ole joka tilanteessa saatavilla. Alkoholin arkipäiväistyminen ja yhä vahvempien tuotteiden hankkiminen osana arkisia ruokaostoksia ei ainakaan vähennä riskiä alkoholiongelman syntyyn.

Kustannukset alkoholihaitoista miljardiluokkaa

Alkoholiin liittyvien haittojen kustannukset yhteiskunnalle ovat mittavat. Kuluja tulee sosiaali- ja terveydenhuollosta, poliisin ja pelastustoimen työstä sekä esimerkiksi työpaikkojen sairauspoissaoloista. Alkoholiin liittyy paljon riskejä myös muille; alkoholi on taustatekijänä monessa väkivallanteossa, omaisuusrikoksessa, lähisuhdeongelmissa sekä onnettomuuksissa.

Suomalaisista noin 560 000 käyttää alkoholia niin paljon, että se aiheuttaa heille terveyshaittoja ja 1,6 miljoonaa on kokenut haittoja muiden juomisesta. Yhteiskunnalle alkoholista koituvien välillisten ja välittömien kustannusten arvioidaan olevan vähintään kaksi miljardia euroa.

Ajankohtaisessa keskustelussa sote-palveluiden rahoitusongelmat ovat jatkuvasti keskiössä. Samalla yhteiskunta toipuu koronan aiheuttamasta kriisistä sekä reagoi globaaleihin muutoksiin ja vallitsevaan turvallisuustilanteeseen sekä hintojen nousuun. On mahdotonta ajatella, että tässä tilanteessa halutaan heikentää ihmisten kokonaishyvinvointia ja lisätä sote-palveluiden kuormitusta lisäämällä alkoholin myyntiä.


Lisätietoa ihmislähtöisen alkoholipolitiikan tueksi


Järjestöt

Munuais- ja maksaliitto:mAlkoholin päivittäistä käyttöä ei saa arkipäiväistää
www.muma.fi/liitto/ajankohtaista/uutiset/alkoholin_paivittaista_kayttoa_ei_saa_arkipaivaistaa.6713.news

Viisi faktaa: näin käy, jos viinit tulevat ruokakauppoihin, A-klinikkasäätiö
https://a-klinikkasaatio.fi/ajankohtaista/viisi-faktaa-nain-kay-jos-viinit-tulevat-ruokakauppoihin

Alkoholisairaudet kuormittavat terveydenhuoltoa – viime vuonna lähes 100 000 hoitovuorokautta
https://a-klinikkasaatio.fi/ajankohtaista/alkoholisairaudet-kuormittavat-terveydenhuoltoa-viime-vuonna-lahes-100-000

Kehitysvammaliitto: FASD
www.kehitysvammaliitto.fi/kehitysvammaisuus/fasd/

Mikkonen, J.(2022): Ei viinaa ruokakauppaan – alkoholipolitiikan kohtalonkysymys
https://a-klinikkasaatio.fi/ajankohtaista/ei-viinaa-ruokakauppaan-alkoholipolitiikan-kohtalonkysymys

Lääkäriliiton linjaukset
www.laakariliitto.fi/uutiset/linjauksia/suomen-laakariliiton-linjaukset-alkoholihaittojen-vahentamiseksi/

Suomen ASH: Alkoholipolitiikka
https://suomenash.fi/asiaa-alkoholista/alkoholipolitiikka/

EHYT ry

Alkoholipolitiikka
https://ehyt.fi/vaikuttamistyo/alkoholipolitiikka/

Mitä haittoja alkoholi aiheuttaa yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle?
https://ehyt.fi/vaikuttamistyo/kysymyksia-ja-vastauksia/mita-haittoja-alkoholi-aiheuttaa-yksiloille-yhteisoille-ja-yhteiskunnalle/

Kysely: Alkoholin saatavuutta pidetään riittävänä – 78 prosenttia eduskuntavaaliehdokkaista tyytyväisiä alkoholin myyntiaikoihin ja -paikkoihin 2/2023
https://ehyt.fi/blog/2023/02/28/kysely-alkoholin-saatavuutta-pidetaan-riittavana-78-prosenttia-eduskuntavaaliehdokkaista-tyytyvaisia-alkoholin-myyntiaikoihin-ja-paikkoihin/

Kysely: Elinkeinon etu vaikuttaa liikaa alkoholipoliittiseen päätöksentekoon 11/2022
https://ehyt.fi/blog/2022/11/22/kysely-elinkeinon-etu-vaikuttaa-liikaa-alkoholipoliittiseen-paatoksentekoon/

Kysely: Nuoret kantavat huolta alkoholin aiheuttamista haitoista – alkoholin myynnin vapauttamista ei kaivata 1/2023
https://ehyt.fi/blog/2023/01/17/kyselytutkimus-nuoret-kantavat-huolta-alkoholin-aiheuttamista-haitoista/

Blogi: Alkoholipolitiikka kaipaa selkeitä tavoitteita
https://ehyt.fi/blog/2023/01/27/alkoholipolitiikka-kaipaa-selkeita-tavoitteita/

Esite: Tasapainoista alkoholipolitiikkaa (2023)
https://ehyt.fi/tuote/tasapainoista-alkoholipolitiikkaa/

Julkaisu: Vaikuttavaa alkoholipolitiikkaa: Katsaus Maailman terveysjärjestö WHO:n alkoholipoliittisiin suosituksiin (2022)
https://ehyt.fi/tuote/vaikuttavaa-alkoholipolitiikkaa-katsaus-maailman-terveysjarjesto-whon-alkoholipoliittisiin-suosituksiin/

THL

Kansainvälinen tutkijaryhmä: Voimakkaasti keskittynyttä alkoholiteollisuutta tulisi rajoittaa kansainvälisillä linjauksilla
https://thl.fi/fi/-/kansainvalinen-tutkijaryhma-voimakkaasti-keskittynytta-alkoholiteollisuutta-tulisi-rajoittaa-kansainvalisilla-linjauksilla

Alkoholipoliittiset menetelmät
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/alkoholipolitiikka/alkoholipoliittiset-menetelmat

Alkon yksinoikeusjärjestelmä on tehokas keino alkoholihaittojen ehkäisyyn. Tutkimuksesta tiiviisti 17/2022.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-842-2

Miten vuoden 2018 alkoholilaki vaikutti alkoholin tilastoituun kulutukseen? Aikasarjamallinnuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 18/2022.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-843-9

Alkoholipoliittiset mielipiteet 2022. Tilastoraportti 8/2022.
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022033126554

Päihdetilastollinen vuosikirja 2022: Alkoholi ja huumeet
www.julkari.fi/handle/10024/146004

Muut läteet

Babor, Thomas F.; Casswell, Sally; Graham, Kathryn; Huckle, Taisia; Livingston, Michael; Rehm, Jürgen; Room, Robin; Rossow, Ingeborg; Sornpaisarn, Bundit:
Alcohol: No Ordinary Commodity: Yhteenveto kolmannesta laitoksesta
Yhteiskuntapolitiikka 1 (2023) www.julkari.fi/handle/10024/146118

Mäkelä, P. & Karlsson, T: Miten alkoholimonopolit vaikuttavat väestön alkoholinkulutukseen? Katsaus tutkimuskirjallisuuteen.
Yhteiskuntapolitiikka 84 (2019) https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019051615817