EPT-verkoston strategia vuosille 2019 – 2022

Missio: Tuloksekasta ja puhuttelevaa ehkäisevää päihdetyötä
Visio: Yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää omaa parasta mahdollista arkeaan.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto on syntynyt yhteisen keskustelun ja toiminnan vaikuttavuuden lisäämisen tarpeesta. Siihen kuuluu yli 50 sote-alan järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.  Moniäänisessä joukossa on yleishyödyllisiä järjestöjä, palveluntuottajia ja potilasjärjestöjä, joista jokainen tuo verkostoon edustamansa kohde- ja asiakasryhmän äänen.

Yhteistyön tuloksena järjestöjen kansalais- ja vaikuttamisviestintä vahvistuu, toiminnan tulokset ja vaikutukset lisääntyvät ja innovatiiviset avaukset helpottuvat.  Jäsenten yhteistyötä fasilitoi verkostotyön ja eri alojen asiantuntijoista muodostuva neljän hengen tiimi. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan työryhmissä, joiden puheenjohtajina toimii jäsenorganisaatio ja valmistelijana fasilitointitiimin asiantuntija. Puheenjohtajat muodostavat EPT-verkoston johtoryhmän, joka seuraa ja arvioi toimintaa ja linjaa viestintää.

Vaalimme yhteisessä tekemisessä sitoutunutta, rohkeaa ja joustavaa toimintakulttuuria. Verkostotyö tuottaa jäseniä ja laajempia kohderyhmiä hyödyttäviä toimia, jotka ovat kansalaisviestintä, edunvalvonta, yhteiskehittäminen ja koulutus.


Kansalaisviestintä 

Ihmiset motivoituvat oman ja lähiyhteisönsä hyvinvoinnin vaalimisesta.

Niin verkoston perinteikkäät kuin ajan ilmiöihin pureutuvat viestintäkampanjat tarjoavat segmentoiduille kohderyhmille tietoa ja välineitä päihteisiin ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Kampanjat pyrkivät haastamaan kohderyhmänsä keskusteluun ja herättämään kysymyksiä omien asenteiden tai mielikuvien perusteista.

Vuosittainen toiminta:
Tipaton tammikuu
Ehkäisevän päihdetyön viikko
Kaikkienkaupunki-kampanja
Somekampanja #eituomita
Tarviinkomätän-kampanja

Kuvituskuva: Pöllö lentää jaloissaan laudanpala, rakentaen siltaa


Edunvalvonta 

Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä tukevat terveyttä ja hyvinvointia edistäviä valintoja ja ehkäisevää päihdetyötä.

Verkosto kanavoi jäsentensä äänen yhtä ääntä voimakkaammaksi tarinaksi ja toimii eräänlaisena yhteiskunnan edunvalvojana. Päihdepoliittinen vaikuttamistyö on yhteistyön ytimessä. Lisäksi verkosto työskentelee ehkäisevän päihdetyön edellytysten turvaamiseksi sekä ehkäisevän ja haittoja vähentävän työn integroimiseksi osaksi kuntien ja maakuntien palveluita.

Vuosittainen toiminta:
lakilausunnot
päättäjien kohtaaminen
vaali- ja mielipidevaikuttaminen

Kuvituskuva: Pöllö istuu tienviitan päällä ja näyttää tietä


Koulutus

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä päättäjien tieto ja ymmärrys päihdehaitoista sekä ehkäisevästä työstä vahvistuu.

Sosiaali- ja terveysala on murroksessa reformien ja toimintaympäristön muutosten johdosta. Ihmisten päihdeongelmat eivät ole vähentyneet vaan monipuolistuneet. Niin verkoston järjestöjen ammattilaiset kuin kuntien ja maakuntien työntekijät tarvitsevat koulutusta ja motivointia. Verkoston koulutustoiminta tukee asiakas- ja kehittämistyön ammattilaisia.

Vuosittainen toiminta:
Päihdepäivät
alueelliset koulutukset
räätälöidyt koulutukset

Kuvituskuva: Pöllö istuu muuvaara-kyltin päällä


Yhteiskehittäminen (co-creation)

Ajankohtaiset haasteet ja tarpeet muuttuvat ratkaisuiksi ja yhteiseksi toiminnaksi.

Ollakseen tuloksellista verkostotoiminnan tulee reagoida toimintaympäristön muutoksiin ja vastata jäsenten tarpeisiin. Yhteistyön tapoja ja toiminnan sisältöjä kehitetään aktiivisesti etsimällä uusia yhteistyökumppaneita ja toiminta-areenoita eri sektoreilta. Kun kokeileminen on sallittua, uskalletaan myös epäonnistua.

Vuosittainen toiminta:
tarpeen mukaan vaihtuvat substanssi
kokeilut / hankkeet
sparraaminen


Kuvituskuva pöllö ja palapeli