EPT-viikon blogi: Masennus ja sosiaalinen ahdistus lisäävät yläkouluikäisten nuorten päihdekiinnostustaOsana yläkouluikäisille suunnattua päihdekasvatuskokonaisuutta toteutettu kysely osoittaa, että kokemukset masennuksesta ja sosiaalisesta ahdistuksesta lisäävät selkeästi nuorten kiinnostusta päihdekokeiluihin. Erityisen selkeästi lisääntyvää päihdekiinnostusta näyttävät indikoivan kokemukset masennuksesta.

Nuoret, jotka ilmaisivat kokeneensa masennukseen liitettyjä tuntemuksia kahden viimeisen viikon aikana, ovat kyselyn mukaan noin kolme  kertaa kiinnostuneempia alkoholin, tupakan, sähkötupakan sekä kannabiksen kokeilusta suhteessa vastaajiin, jotka ilmoittivat etteivät ole kokeneet lainkaan edellä mainittuja tuntemuksia. Kyselyssä masennuksen kokemukset liitettiin muun muassa alakuloisuuteen, toivottomuuden tunteisiin sekä vähentyneeseen kiinnostukseen tehdä asioita. Kyselyssä nuorten masennusoireilun esiintymistä kartoitettiin PHQ–2 indikaattorilla, joka soveltuu masennustilan seulontaan ja masennusoireiden vaikeusasteen arviointiin, mutta ei masennusdiagnoosin tekemiseen.

Myös sosiaalisen ahdistuksen kokemukset vaikuttavat nuorten halukkuuteen kokeilla päihteitä. Sosiaalista ahdistusta paljon tai äärimmäisen paljon kokeneiden nuorten kohdalla kiinnostus esimerkiksi tupakan ja alkoholin kokeilemiseen on kyselyn mukaan noin puolitoistakertainen verrattuna niihin nuoriin, jotka eivät olleet kokeneet lainkaan sosiaaliseen ahdistukseen liitettyjä tuntemuksia. Sähkötupakan kohdalla kiinnostus kokeilemiseen on vastaavasti kaksinkertainen.

Sosiaalinen ahdistus ilmenee esimerkiksi nolostumisen ja tyhmältä vaikuttamisen pelkona, pelkona puhua toisille ihmisille tai joutua huomion keskipisteeksi. Sosiaaliseen ahdistuksen liittyviä kokemuksia mitattiin kyselyssä Mini-Spin mittarilla, joka on lyhennetty versio sosiaalisen jännittämisen laajemmasta Spin-mittarista.

Yksinäisyyden, ulkopuolisuuden ja kiusaamisen kokemuksilla myös selkeä yhteys kasvavaan päihdekiinnostukseen


Masennuksen ja sosiaalisen ahdistuksen kokemusten ohella myös yksinäisyys, ulkopuolisuus ja kiusaaminen indikoivat kasvavaa kiinnostusta eri päihteiden kokeilemiseen. Kaikkein kiinnostuneimpia eri päihteiden kokeilemisesta ovat kyselyn mukaan ne nuoret, jotka kertovat kokevansa itsensä yksinäiseksi lähes koko ajan tai vähintään melko usein. Heidän kohdallaan kiinnostus esimerkiksi sähkötupakan ja kannabiksen kokeilemiseen on jopa kaksi kertaa suurempaa, kun verrataan niihin nuoriin, jotka eivät koe itseään yksinäisiksi.

Yksinäisyyttä lähes koko ajan tai vähintään melko usein  kyselyyn vastanneista 2700:sta yläkouluikäisestä  kertoi kokeneensa 8 prosenttia. Ulkopuolisuutta kertoi kokeneensa yhteensä 10% ja kiusatuksi vähintään viikoittain kertoi joutuneensa 4% kyselyyn vastanneista. 


Keskeisimmiksi motiiveiksi päihteiden käytölle nuoret mainitsivat (1) kokeilunhalun (2) tavan purkaa pahaa oloa sekä (3) sosiaalisen paineen ja halun päästä porukkaan ja pitää hauskaa. Edistämällä sitä, että mahdollisimman monilla nuorilla  on mahdollisuus saada kavereita ja kokea yhteenkuuluvutta sekä paikka, jossa saada onnistumisen tunteita,  ehkäistään tehokkaasti  myös nuorten päihdekokeiluja. 

Kirjoittajat: 

Joni Söderman
kehittämispäällikkö
Riemu Finland ry

Joni Söderman (KM, YTM) toimii Riemu Finland ry:n (ent. Music Against Drugs ry) kehittämispäällikkönä. Joni on toiminut 10 vuotta ehkäisevän päihdetyön parissa ja keskittynyt kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä kohderyhmäkyselyiden toteuttamiseen sekä heikommassa asemassa olevien nuorten äänen kuuluviin saamiseen.


Reeta Nitovuori
viestintäpäällikkö

Riemu Finland ry

Reeta Nitovuori (FM, Medianomi) on viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntija, joka on työskennellyt nuorten kanssa tehtävän ehkäisevän päihdetyön parissa sekä viestinnän että valmennuksen tehtävissä vuodesta 2015 lähtien. Reeta toimii Riemu Finland ry:n viestintäpäällikkönä ja vastaa muun muassa viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvistä valmennuskokonaisuuksista.

Organisaatio:
Riemu Finland ry (ent. Music Against Drugs ry) on lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö. 

Blogi on osa Ehkäisevän päihdetyön viikkoa, lue lisää: www.kysyminenkannattaa.fi

Tutustu Kampanjan muihin blogikirjoituksiin: EPT-viikon blogit – EPT-verkosto