Ennakoiva maakunta

Ennakoiva maakunta resursoi ongelmien varhaiseen tunnistamiseen

ennakoiva maakunta nosto

Palveluissa on pyrittävä ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja perheiden tukemiseen.

Sote-keskuksissa on voitava tarjota joustavasti myös järjestöjen tuottamia palveluita.

Palvelusopimuksiin on kirjattava matalan kynnyksen ehkäisevät päihde- ja mielenterveyspalvelut ja järjestöjen rooli niiden tuottajana (esim. mini-interventio, puheeksiotto sekä tupakkavieroituksen käyttö palveluissa huomioiden masentuneisuuden ja psyykkisen kuormittuneisuuden seulonta).

Miten on?

  • Kuinka paljon maakunnassanne toimii sote-järjestöjä? Miten ne osallistuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen?
  • Onko maakuntanne järjestöystävällinen?
  • Miten maakuntanne turvaa järjestöjen rahoittamisen?

Ennakoiva maakunta välittää asukkaistaan ja resursseistaan

Varhaisen tunnistamisen avulla voidaan puuttua ajoissa päihde– ja mielenterveysongelmien lisäksi muun muassa lähisuhdeväkivaltaan. Työ ehkäisee vakavampien ongelmien syntymistä ja helpottaa selviytymistä silloin, kun ihmisillä ja yhteisöillä on vielä jäljellä voimavaroja. Perheitä tukemalla ja varhaisella puuttumisella ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja sukupolvelta toiselle periytyvää huono-osaisuutta.

Lastensuojeluilmoitusten ja kiireellisten sijoitusten määrät lisääntyivät 15 % vuonna 2017 (THL).

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarjonta ei jakaudu alueellisesti tai väestöryhmittäin oikeudenmukaisesti ja palvelujen saatavuudessa ja oikea-aikaisuudessa on ongelmia. Integraatio säästää, samoin ehkäisevään työhön panostaminen. Erityisesti lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvat interventiot on todettu tehokkaiksi ja taloudellisesti kannattaviksi.

Uusien sote-keskusten toiminnan tulee olla niin joustavaa, että niissä voidaan toteuttaa palveluita julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuusmallilla. Järjestöjen matalan kynnyksen palvelut ja kohtaavan työn resurssit ovat merkittävä lisä sote-keskuksille. Tampereella hyvinvointipalveluihin sovelletaan rakennushankkeista tuttua allianssimallia. Hyvinvointikeskuksen konsepti on Suomessa uusi.

Suomessa on noin 1000 sote-alan järjestöä. Näissä järjestöissä tehdään vuosittain 21 000 henkilötyövuotta pelkästään vapaaehtoistyötä.

Maakunnan tulee varmistaa järjestöjen tuottamien matalan kynnyksen palveluiden ja ehkäisevän työn edellytykset jatkossakin: järjestöjen hyvinvointia- ja terveyttä edistävä yleishyödyllinen toiminta ja sen rahoitus on turvattava.  Tämä on perusteltua ja kustannustehokasta erityisesti silloin, kun työllä on rajapinta sote-palveluluihin.

Lue lisää