Olutpullot tiskipöydäll
|

Blogi: Vähentävätkö alkoholittomat tuotteet alkoholin kulutusta Suomessa?

Alkoholittomat tuotteet täyttävät kauppojen hyllyjä, mutta kuka niitä ostaa? Voidaanko alkoholittomilla tuotteilla vähentää alkoholin käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja?

Alkoholittomat tuotteet täyttävät kauppojen hyllyjä, mutta kuka niitä ostaa? Voidaanko alkoholittomilla tuotteilla vähentää alkoholin käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja?

Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen (2023) mukaan alkoholittomien tuotteiden lisääntyminen markkinoilla ei ole merkittävästi vähentänyt oluen kulutusta. Alkoholittomia tuotteita ostivat tutkimuksen mukaan eniten hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevat henkilöt. Aineisto kerättiin S-ryhmän asiakkailta vuosina 2017–2018. Tutkimuksessa selvitettiin alkoholitonta olutta kuluttavan väestön ominaisuuksia.

Ostotottumukset eivät muuttuneet merkittävästi

Pitkittäistutkimuksessa havaittiin, että ostotottumukset eivät muuttuneet tutkimusaikana merkittävästi. Alkoholittomia tuotteita käytettiin suureksi osaksi alkoholia sisältävien tuotteiden rinnalla. Tutkimuksessa kohderyhmä jaettiin neljään: pelkkää tavallista olutta ostavat, pelkkää alkoholitonta olutta ostavat, molempia ostavat sekä ei kumpaakaan ostavat. Pelkkää tavallista olutta ostavat eivät juuri vähentäneet alkoholin kulutustaan, mutta tutkimuksen loppupuolella havaittiin, että pieni määrä osti alkoholia sisältävien tuotteiden lisäksi myös alkoholitonta olutta. Kokonaiskulutusta tarkasteltaessa huomattiin, että alkoholia sisältävien oluiden myynti taantui hieman alkoholittomien tuotteiden myynnin kasvaessa.

Tulo- ja koulutustaso sekä ikä ja sukupuoli vaikuttivat ostotottumuksiin. Selittäväksi tekijäksi tutkimuksessa esitettiin taloudellisia tekijöitä, sillä alkoholittomat vaihtoehdot voivat olla alkoholia sisältäviä tuotteita kalliimpia. Muiksi selittäviksi tekijöiksi esitettiin mm. terveysvaikutuksia, makua, brändiuskollisuutta sekä markkinointia. Motivaatioiden tarkempaan selvitykseen tarvittaisiin lisätutkimusta.

Alkoholittomat tuotteet erityisesti keski-ikäisten, korkeakoulutettujen miesten suosiossa

Tiivistetysti Suomessa S-ryhmän tietojen mukaan alkoholitonta olutta tyypillisimmin ostaa keski-ikäinen, hyvässä sosioekonomisessa asemassa oleva mies. Naiset ostivat tutkimuksen mukaan miehiä vähemmän alkoholittomia tuotteita. Syyksi pohdittiin sitä, että miehet kuluttavat olutta pääsääntöisesti naisia enemmän. Iän vaikutusta tutkittaessa havaittiin, että tutkimuksen kohderyhmistä nuorimmat käyttivät vanhempia vähemmän alkoholittomia tuotteita. Nuorten (alle 29-vuotiaiden) ja ikääntyvien (yli 60-vuotta) osuus tutkimuksessa oli aliedustettua. Aiemmista tutkimuksista on havaittu, että nuoret kuluttavat erityisesti erityisoluita- ja pienpanimoiden oluita. Nuoret kuluttavat alkoholia ja alkoholittomia tuotteita useimmiten ravintoloissa, mikä saattaa selittää nuorten vähyyttä tutkimuksessa.

Alkoholittomien tuotteiden kysyntä on kasvanut

Iso-Britanniassa 2020 tehdyn tutkimuksen  mukaan alkoholittoman oluen kysyntä on kasvanut huomattavasti ja hillinnyt erityisesti oluen suurkulutusta.  Alkon alkoholittomien tuotteiden myynti on kasvanut 86 000 l vuosina 2017–2019. Myös Kespro kertoo alkoholittomien tuotteiden kysynnän kasvusta, vuonna 2022 alkoholitonta olutta kulutettiin 109 % enemmän suhteessa aiempiin vuosiin (2019–2022). Kespro selittää asiaa sober curious -ilmiöllä.

THL:n päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan alkoholin käyttö on vähentynyt Suomessa vuosina 2010–2020. Alkoholittomien tuotteiden kysynnän kasvu ja alkoholin käytön väheneminen voisi indikoida alkoholittomien tuotteiden vähentävän alkoholin kulutusta, mutta tutkimuksista ei ole toistaiseksi saatu selkeää näyttöä asialle, vaan lisätutkimusta tarvitaan kulutustavoista, tottumuksista ja motiiveista.

Johtopäätökset

Johtopäätöksinä esitettiin, että alkoholittomat tuotteet voisivat potentiaalisesti kohtuullistaa alkoholin käyttöä ja siitä johtuvia yksilöllisiä sekä yhteiskunnallisia haittoja. Ratkaisuina alkoholittomien tuotteiden käytön lisäämiseksi ehdotettiin tehokkaampaa markkinointia sekä hintojen tarkastelua, jotta alkoholittomat vaihtoehdot houkuttelisivat kaikkia kohderyhmiä.

Lähteet

www.kespro.com/ideat-ja-inspiraatiot/artikkelit/alkoholittomien-vaihtoehtojen-ja-drinkkien-suosio-kasvaa-ravintoloissa

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0955395923000117?token=E65C903AF237F16CDAA4328285B8D61C9B7916E8B22615C8D2BCC6C636D41911B1B1C619DBAD4390A815C12C59FE7DD8&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230305201924

www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/155949/Consumption%20of%20non-alcoholic%20beers.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-08633-5

www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/144060/URN_ISBN_978-952-343-817-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

www.alko.fi/INTERSHOP/static/WFS/Alko-OnlineShop-Site/-/Alko-OnlineShop/fi_FI/pdf_t/Muut%20pdf_t/Alko_VSK_TP_2019_24032020_VALMIS.pdf