|

Blogi: Stigma ja ihmisarvo

Mikä on inhimillisyyden hinta tai elämän arvo? Mikä oikeuttaa arvottamaan yhden elämän suhteessa toiseen? 31.8. vietämme kansainvälistä huumekuolemien ehkäisypäivää, jolloin nostamme esiin niiden ääntä, jotka jäävät muuten kuulumatta.

Mikä on inhimillisyyden hinta tai elämän arvo? Mikä oikeuttaa arvottamaan yhden elämän suhteessa toiseen? 31.8. vietämme kansainvälistä huumekuolemien ehkäisypäivää, jolloin nostamme esiin niiden ääntä, jotka jäävät muuten kuulumatta.

Huumeisiin kuollaan nuorena

Yliannostukset ovat yksi merkittävimmistä nuorten kuolinsyistä. Suomessa huumeisiin kuollaan huomattavasti (keskimäärin noin kymmenen vuotta) muita Pohjoismaita varhaisemmin. Valitettavasti EMCDDA:n tietojen mukaan Suomi onkin kärkimaita alle 25-vuotiaiden yliannostustilastoissa koko Euroopassa. Käyttökulttuuri on Suomessa poikkeavaa muuhun Eurooppaan verrattuna, sillä Suomessa päihteiden käyttö ja riippuvuus kohdistuu harvoin vain yhteen päihteeseen. Useimmiten yliannostuksen aiheuttaa korvaushoitovalmisteeksi suunniteltu, hidasvaikutteinen buprenorfiini yhdistettynä muihin päihteisiin. Yhteistä huumeisiin kuolleille on pitkään jatkunut päihteiden käyttö ja kasautuneet ongelmat.

Oikeus ihmisarvoon

Stigma on tunnistettu yhdeksi merkittäväksi esteeksi hoitoon hakeutumiselle ja avun hälyttämiselle. Esimerkiksi rangaistuksen pelko voi jättää myrkytystilassa olevan ihmisen hengenvaaraan, kun tämän lähipiiri ei uskalla hälyttää apua. Siitä huolimatta jokaisella on oikeus ihmisarvoon, tarvittavaan terveydenhuoltoon sekä sosiaaliturvaan.

Ihminen voi tuntea koko elämänsä täysin merkityksettömäksi, yritykset raitistua turhiksi ja olevansa täysin epäonnistunut kansalainen. Monista yrityksistä huolimatta ihminen ei välttämättä saa kiinni arjen rutiineista tai pysty lopettamaan päihteiden käyttöä. Hän voi kohdata paljon ennakkoluuloja ja syrjintää sairautensa vuoksi. Tällöin moni kokee helpommaksi eristäytyä. Sosiaaliset kanssakäymiset muuttuvat pelottaviksi ja ahdistaviksi. Sosiaalinen piiri pienenee ja ongelmat syvenevät. Moni huumeita käyttävä kokee olevansa yksin ja hylätty.

Ongelmien kärjistyessä maksukyky heikkenee, vuokrat voivat jäädä maksamatta ja seurauksena voi olla häätö. Sosiaalietuuksien hakeminen monimutkaisessa byrokratiaviidakossa ilman voimavaroja tai riittävää osaamista ei ole helppoa. Hakemuslomakkeiden täyttö ja ohjeistus on vaikealukuista ja monivaiheista. Liitteiden uupuminen tai puutteelliset tiedot hakemuksessa hidastavat käsittelyprosessia tai saattaa johtaa hylkäävään päätökseen. Voi olla, että juuri tämä ihminen oli yrittänyt saada asioitaan kuntoon ja silti epäonnistui siinä. Tästä seuraa itsesyytöksiä, tuskaa ja häpeää. Kuinka tällaisesta tilanteesta tulisi selvitä yksin? Miten selvitä huomiseen ilman rahaa, ilman tukea ja ilman kotia tai edes jotain turvallista paikkaa, jossa olla?

Yhteiskunnan vastuu

Perustuslain mukaan jokaista Suomen kansalaista tulisi kohdella yhdenmukaisesti, eikä ketään saa syrjiä iän, sukupuolen, syntyperän tai terveydentilan perusteella. Lain mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään turvaan ja huolenpitoon, silloinkin, kun itse ei siitä kykene huolehtimaan. Julkisen vallan tulee huolehtia jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Lisäksi päihdehuollosta on kirjattu sosiaali- ja terveydenhuoltolakeihin, joissa säädetään, että hyvinvointialueen tulee tarjota asukkailleen päihde- ja riippuvuushoitoa asukkaan ja tämän läheisten tarpeiden mukaan. Myös Päihde- ja riippuvuusstrategiassa tuodaan esiin kansallinen tavoite huumehaittojen ja niistä aiheutuvien kuolemien vähentämiseksi.

Lakisääteisyydestä huolimatta päihdehoito ja erityisesti huumekuolemien ennaltaehkäisy sekä haittoja vähentävä työ on hajanaisesti järjestetty, eikä vakavasta päihdehäiriöstä kärsivä saa välttämättä tarvitsemaansa tukea. Tuore hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, mitkä heikentävät jo entuudestaan heikossa asemassa olevien (kuten päihdehäiriöstä kärsivien) yhteiskunnallista ja taloudellista asemaa. EPT-verkosto valmisteli aiemmin kesällä kannanoton, jossa verkosto kritisoi hallitusohjelman puutteita liittyen huumekuolemien ehkäisyyn.

Kuolemien ehkäisy säästää yhteiskunnan varoja


Huumekuolemat ja huumehaitat kuormittavat yhteiskunnan varoja. Vuonna 2021 Huumeisiin kuoli 287 henkilöä (Tilastokeskus: Huumekuolemat) ja poliisin tietoon tulleita huumausainerikoksia oli 28 212 (Tilastokeskus: Tietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäminen muuttujina). Tämän lisäksi on hyvä huomioida se, että huumeet ovat usein mukana myös muussa rikollisuudessa, yhteyksissä onnettomuuksiin ja tapaturmaisiin kuolemiin ja huumeiden käytöstä aiheutuvat komplikaatiot aiheuttavat tarvetta kalliille erityissairaanhoidolle sekä kuormittavat jo entuudestaan kuormittunutta terveydenhuoltoa, puhumattakaan läheisistä. Tarkkaa arviota huumeista aiheutuvista kustannuksista on hankala laskea, mutta esimerkiksi EHYT ry:n sivuilla huumehaittojen yhteiskunnallisiksi kustannuksiksi vuonna 2016 on arvioitu olleen noin 370 miljoonaa euroa.

Jätevesitutkimuksen ja Päihdetutkimuksen mukaan huumeiden käyttö on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna nousussa ja käytettyjen huumeiden määrä on kasvanut merkittävästi. Myös huumeiden käyttöön liittyvät asenteet ovat lieventyneet. Näiden lisäksi surulliset huumekuolematilastot osoittavat huumetilanteen heikkenemistä. Huumeita on saatavilla enemmän kuin koskaan ja aiempaa helpommin. Tästä voidaan päätellä yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten lisääntyneen oleellisesti.

Jokainen voi tehdä jotain

Teens’ hands toghether. Support, teamwork, togetherness concept

Ehkäisemällä huumekuolemia säästetään ihmishenkiä ja yhteiskunnan varoja. Elämä ja ihmisarvo eivät ole rahassa mitattavia asioita. THL:n HEAR-työryhmä  on koonnut suositukset huumekuolemien ehkäisemiseksi. Ehdotuksissa on tuotu esiin mm. stigman vähentäminen, avun hakemisen kynnyksen madaltaminen, käyttöhuoneet ja naloksoniohjelma. Käyttöhuoneista tai huumehaittojen ehkäisykeskuksista on valmisteltu kansalaisaloite, joka on edennyt eduskuntaan. Päätöksiä ja mahdollisia lainsäädännöllisiä uudistuksia odotellessa on tärkeää pohtia, mitä kukin voisi itse tehdä huumekuolemien ehkäisemiseksi. Jokainen sekä ammattilainen että tavan kansalainen voi vähintäänkin tutustua stigmatisoiviin ilmaisuihin ja niiden välttämiseen sekä pyrkiä purkamaan sekä omia että lähipiirinsä ennakkoluuloja päihteitä käyttäviä ihmisiä kohtaan.

Jokainen elämä on tärkeä. Hyvää huumekuolemien ehkäisypäivää.

Osallistu kansainväliseen huumekuolemien ehkäisypäivään jakamalla kampanjamateriaalia:

International Overdose Awareness Day: 31st August – International Overdose Awareness Day (overdoseday.com)

Lisätietoa ja materiaalia stigman vähentämiseksi ja päihtyneen kohtaamiseen:

Materiaalipankki – EPT-verkosto
Kaikkien kaupunki – EPT-verkosto
Kaupunki kuuluu kaikille -hanke – EHYT ry
artikkeli: Ei tuomita- se voisit olla sinä – EPT-verkosto
Stigma ja syrjintä – THL
Stigman ja syrjinnän vähentäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa (julkari.fi)
Kuinka viestiä mielenterveydestä ja sen häiriöistä? Medialla iso rooli stigman vähentämisessä | MIELI Suomen Mielenterveys ry (sttinfo.fi)
artikkeli: Päihteitä käyttävän ihmisen haastattelu – muista nämä – EPT-verkosto
Päihdeneuvonta: Maksutonta tukea päihteidenkäytön aiheuttamaan huoleen – EHYT ry
Tietoa ja materiaalia puheeksioton tueksi – EPT-verkosto
Miten kohdata päihderiippuvainen ihminen? – SuPer verkkolehti (superlehti.fi)
Päihteitä käyttävien ihmisten kohtaaminen | RedNet (punainenristi.fi)