Blogi: Saammehan kaikki viihtyä täällä

Saammehan kaikki viihtyä täällä

Kun kävelet kaupungilla, mihin asioihin huomiosi kiinnittyy? Kauniisiin istutuksiin, siistiin katukuvaan, roskiin ja rikkinäisiin betonilaattoihin? Koulumatkalla oleviin lapsiin, eläimiin, kaupasta tulevaan perheenäitiin vai päihteitä käyttäviin henkilöihin? Kaupunkiin mahtuu kaikenlaista kulkijaa, ja on meidän kaikkien vastuulla, että voimme käyttää samoja kaupunkitiloja turvallisesti ja hyvällä mielellä.

Käytännön elämässä näin ei aina ole. Päihteiden julkikäyttö on näkyvä ja usein myös häiritsevä osa myös Lappeenrannan kaupungin katukuvaa. Elokuun lopussa reilu kymmenkunta keskustelijaa kokoontui Lappeenrannan kaupunginkirjastoon pohtimaan ja avaamaan omia havaintojaan aikuisten päihteiden julkikäytöstä. Ilmiö on tuttu eri näkökulmista. Muun muassa päihdekuntoutuja, vartija, nuorten harrasteryhmien vetäjä ja diakoni jakoivat yhteisen huolen siitä, että päihteiden julkikäytön taustalla on monia haastavia tekijöitä.

Päihteiden käytön kulttuuri on muuttunut entistä enemmän pelkästä alkoholin käytöstä myös sekakäyttöön ja huumausaineiden käyttöön. Väkivaltaa tai sen uhkaa on aiempaa enemmän. Poliisin näkyvämpi läsnäolo voisi hillitä väkivaltaista käyttäytymistä. On myös mietittävä, mitkä juurisyyt pakottavat käyttäytymään väkivaltaisesti, ja puututtava niihin. Ylipäätään päihteitä käyttävät ihmiset ovat väsyneitä piilottelemaan, ja koko ilmiö on muun muassa sen takia tullut näkyvämmäksi.

Myös päihteiden käyttäjien käytöstavat ovat muuttuneet ajan myötä. Aiemmin on ollut ”herrasmiessopimuksia” asioista, joihin ei kajota, mutta tänä päivänä entiset arvot ovat haalenneet. Päihteiden käyttäjien häiriökäyttäytyminen on yleisempää ja koetaan röyhkeämpänä. Tarvitsemme muutosta kaikkien asenteisiin. Emme saa kitkettyä päihteitä pois yhteiskunnasta, vaan meillä tulee olla keinoja kohdata ilmiö ja ihmiset sen takana. On keskusteltava myös päihteiden käyttäjien kanssa siitä, miten heidän käyttäytymisensä vaikuttaa muihin ihmisiin ja toimintoihin, ja pohdittava yhdessä, mitkä voisivat olla parempia tapoja toimia.

Kohtaamisesta puhutaan paljon, ja se onkin tärkeää. Usein päihdetoimijoiden resurssit ovat vähäiset eikä palveluiden jalkautuminen kaupungille ole mahdollista, vaikka sen tiedetäänkin olevan tehokasta. Lappeenrantaan ja koko Etelä-Karjalaan tarvittaisiin enemmän matalan kynnyksen kohtaamisia, joita voisivat toteuttaa esimerkiksi Eksoten päihdepalvelut ja ehkäisevä päihdetyö, kunnat ja järjestöt yhteistyönä. Tarvittaisiin päiväkeskus, johon voisi mennä myös päihtyneenä.

Keskustelua on herättänyt myös päihteiden käyttäjien asumiseen liittyvät asiat. On yritetty sijoittaa heitä samalle alueelle tai jopa samaan taloon, mikä ei välttämättä olekaan ollut toimivin ratkaisu. Päihteiden käyttäjien kuuleminen asuttamisasioissa on olennaista, jotta annetaan mahdollisuus irtautua käytöstä eikä altisteta käyttötilanteille asuttamalla käyttäjien naapuriin. Hoitoon pääsyn olisi oltava entistä nopeampaa ja sujuvampaa, jotta käyttäjä saisi avun heti, kun motivaatio herää. Myös erilaisilla yhdyskuntateknisillä ratkaisuilla voidaan vähentää päihteiden julkikäytön aiheuttamia lieveilmiöitä. Esimerkiksi valaistus ja kameravalvonta auttavat turvallisemman ja viihtyisämmän tilan luomisessa.  

Uusi sukupolvi on kasvamassa ja nyt voimme vaikuttaa heidän valintoihinsa päihteiden käytön suhteen. Perinteisen ehkäisevän päihdetyön lisäksi tarvitaan työtä vanhemmuustaitojen vahvistamiseksi sekä lasten ja nuorten tunnetaitojen lisäämiseksi. Tulevaisuuteen panostaminen on inhimillisesti ja taloudellisesti tarkasteltuna kannattavampaa, kuin haittojen korjaaminen.

Emme myöskään saa unohtaa ihmisiä, joilla on nyt ongelmia ja jotka tarvitsevat kipeästi apua. Yhteiskunnan on tarjottava päihteitä käyttäville ihmisille tukea elämäntapaan, joka aiheuttaa vähemmän haittoja heille itselleen kuin muillekin.

Lappeenrannassa tänä vuonna toteutettava Kaikkien kaupunki -kampanja pyrkii löytämään ratkaisuja ja vinkkejä siihen, miten kohtaamme erilaisia ihmisiä ja miten voimme tuntea olomme turvallisemmaksi kaupunkiympäristössä. Kampanjalla halutaan myös herättää keskustelua ja ymmärrystä siitä, että mahdumme kaikki samaan kaupunkiin.

Heli Vaija
asiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry