Blogi: Korona-ajan vaikutukset rahapelaajiin ja heidän läheisiinsä

Miten korona-aika on vaikuttanut suomalaisten rahapelaamiseen ja elämään yleensä?Vastauksia löytyyEHYT ry:n Rahapelaaminen koronaepidemian aikana -kyselyn tuloksista. EHYT toteutti kevättalvella 2021 avoimen verkkokyselyn yli 15-vuotiaille suomalaisille. Kyselyyn oli mahdollista vastata pelaajan tai läheisen roolissa. Suurimmalla osalla vastaajista korona-aikana ei ole tuonut suuria muutoksia elämään tai rahapelikäyttäytymiseen, mutta osalla rahapelaamiseen, mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät haitat ovat lisääntyneet heillä itsellään tai heidän läheisillään. 

Kyselyssä kartoitettiin rahapelaamisen lisäksi korona-ajan tuomia elämänmuutoksia. Rahapelaajilla (n=187) sekä läheisillä (n=39) päällimmäisinä muutoksina nousivat harrastusten loppuminen (35 %), huoli omasta tai läheisen terveydestä (33 %), työn muuttuminen etätyöksi (28 %) ja lisääntynyt vapaa-aika (27 %). Avovastauksissa mainittiin myös muun muassa mielialan muutokset, perheriidat, pelko, ahdistus ja epävarmuus, lisääntyneet työpaineet, taloudelliset vaikeudet sekä sosiaalisten suhteiden kaventuminen. 

Osalla vastaajista koronan tuomat muutokset suomalaiseen rahapelikenttään – kuten rahapeliautomaattien ja pelisalien sulkeminen – ovat vaikuttaneet myönteisesti mielialaan, perhe-elämään ja talouteen: ”Positiivisella tavalla. Pelikoneilla vietetty aika on vaihtunut perheen kanssa vietetyksi ajaksi”. 

” Enemmän rahaa nyt ruokaan ja perustarpeisiin. On hurja ajatella, kuinka sitä ruoassakin välillä säästi silloin tällöin, kun oli edellisellä kauppareissulla hävinnyt liikaa.” 

Päihteiden käytössä polarisoitumista korona-aikana 

Aiempien tutkimusten mukaan rahapeli- ja päihdeongelmilla on yhteys, ja runsas päihteiden käyttö on yksi rahapeliongelman riskitekijöistä. Tähän kyselyyn vastanneista enemmistö kertoi käyttävänsä päihteitä (nuuska, tupakka, alkoholi, kannabis) samalla tavalla kuin ennen koronaa ja osalla käyttö oli jopa vähentynyt. Kuitenkin osalla vastaajista päihdehaitat olivat kärjistyneet koronan myötä. Osa oli huolissaan myös läheisensä päihteiden käytöstä: ”Alkoholia menee työttömällä ja masentuneella ihmisellä muutenkin aika paljon liikaa.” Huoli omasta tai läheisen päihteiden käytöstä näkyy myös EHYT ry:n ylläpitämän Päihdeneuvontapuhelimen lisääntyneillä yhteydenotoilla vuonna 2020. Samoin THL:n tuore tutkimus kertoo suomalaisten alkoholinkulutuksen polarisoitumisesta koronavuonna 2020: suurkuluttajien pieni ryhmä juo yhä enemmän, ja vähän alkoholia käyttävät yhä vähemmän. 

Tässä rahapelikyselyssämme koronan tuomat rajoitukset ravintoloiden aukioloihin ja Suomen rajaliikenteeseen olivat vähentäneet päihteiden käyttöä osalla vastaajista: 

”Alkoholin käyttö hieman vähentynyt, koska ravintolat ovat olleet rajatummin auki ja välillä kokonaan kiinni”. 

”Nuuskan käyttäminen on vähentynyt, koska sitä on vaikeampaa saada Ruotsista”. 

Rahapelihaittojen ehkäisy on tärkeässä roolissa 

Kyselyyn vastanneilta nousi toiveita ja kehitysehdotuksia rahapelihaittojen ehkäisyyn. Ne liittyvät esimerkiksi konkreettisiin pelirajoituksiin ja rahapeliautomaattien saatavuuteen, toisaalta taas apu- ja tukipalveluiden kehittämiseen ja esimerkiksi mielenterveys- ja terapiapalveluiden saatavuuteen: 

”Samalla tavalla kuin muulloinkin, valistuksella, tukemalla vaikeuksiin joutuneita ja läheisiä (korona-aikaan tietysti etänä verkossa ja puhelimitse), rajoituksilla ja mainontaa karsimalla.” 

”Mielenterveyttä tukevia palveluja pitää saada helposti, matalalla kynnyksellä ja nopeasti. Samalla tavoin rahapeliongelmaisten pitää saada apua pelaamisen aiheuttamiin käytännön ongelmiin. Harrastusten avaaminen olisi tärkeää liiallisen pelaamisen ennalta ehkäisyä.” 

Rahapelihaittojen ehkäisy ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat mainittu laajasti keväällä 2021 julkaistuissa Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman väliarvioinnissa sekä Päihde- ja riippuvuusstrategiassa. Haluankin muistuttaa, että ehkäisevä työ kannattaa – myös rahapelihaittojen kohdalla! 

Rahapelaaminen korona-aikana kyselyn aineisto kerättiin 16.2.–21.3.2021 yli 15-vuotiaille tarkoitetuilla avoimilla suomen- ja ruotsinkielisillä internetlomakkeilla. Kyselyyn vastasi 226 ihmistä. Kysely tehtiin yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Helsingin yliopiston CEACGin ja Sosped-säätiön kanssa. Lisää kyselyn tuloksista voit lukea EHYTin blogista. 

Teresa Tenkanen 
asiantuntija, rahapelihaittojen ehkäisy  
EHYT ry 

Lisätietoa:
Päihdeneuvontaan tulevien avunpyyntöjen määrä lähes tuplaantunut | EHYT ry
Koronaepidemian vaikutukset suomalaisten alkoholinkulutukseen vuonna 2020 (julkari.fi)
Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Väliarviointi ja jatkossa tehostettavat toimet vuoteen 2025 – Valto (valtioneuvosto.fi)
Päihde- ja riippuvuusstrategia. Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030 – Valto (valtioneuvosto.fi)
Korona-ajan rahapelaamisessa viitteitä kahtiajakautumisesta: Koronaväsymys syventää rahapelihaittoja ja -ongelmia | EHYT ry
Korona-aika ei juuri muuttanut suomalaisten rahapelaamista – entä tulevaisuudessa? | EHYT ry