Tiedote: Kannabiksen käyttö on arkipäiväistynyt – kokevatko nuoret sosiaalista painetta käyttää kannabista?

Kannabiksen kokeilu ja käyttö on arkipäiväistynyt 2010-luvulla etenkin nuorten aikuisten kohdalla. Yleisintä kannabiksen kokeilu ja käyttö on 25–34-vuotiailla. Heistä lähes puolet on vähintään kokeillut kannabista. Huomionarvoista on kuitenkin, että tätä nuorempien kohdalla kannabiksen kokeilu ei ole lisääntynyt. Peruskouluikäisten kannabiskokeiluja on harvemmalla kuin joka kymmenennellä, lukiolaisista alle 15 prosentilla ja ammattikouluissa opiskelevista noin joka viidennellä. Useimmilla kannabiskokeilut jäävät muutamaan kertaan. Suurin osa suomalaisista ei ole kokeillut kannabista.

Nuoret kokevat pääsääntöisesti kannabiksesta kieltäytymisen helpoksi, mutta päinvastaisiakin kokemuksia on

YAD Youth Against Drugs ry keräsi nuorten kokemuksia kannabikseen liitetystä sosiaalisesta paineestapienen, omissa somekanavissa jaetun kyselyn kautta. Kyselyyn vastasi neljäkymmentä 13–35-vuotiasta nuorta. Vastaajien keski-ikä oli 25,6 vuotta.

– Kysely ei ole tieteellinen tutkimus, mutta valottaa hieman sitä, miten nuoret ja nuoret aikuiset kokevat kannabiksen käytön sosiaalisena ilmiönä, sanoo YAD Youth Against Drugs ry:n järjestötiedottaja Saara Mansikka-aho.

Kannabiksesta kieltäytyminen koetaan yleisesti ottaen helpoksi, mutta päinvastaisiakin kokemuksia on, ja erityisesti lopettamispäätöksen tehneille se voi olla haastavaa. Ystävien tuki ja myönteinen suhtautuminen ovat silloin tarpeen. Yhteenvetona kyselyn vastauksista voidaan päätellä, että nuorten kokemukset kannabiksesta ja siihen liittyvästä sosiaalisesta paineesta vaihtelevat:

”Tarjottu kyllä on, mutta on myös tehty selväksi, ettei ole mikään pakko. Yleisesti ainakin omassa tuttavapiirissäni ymmärretään, että kaikki ei halua polttaa eikä se kaikille myöskään sovi, ja että se on ihan ok.”

”Tuntui että olisi pitänyt olla joku hyvä syy kieltäytyä.”

”Alussa se oli vaikeaa, mutta myöhemmin helpompaa, kun moni jo tiesi, että haluan tosissaan lopettaa.”

Omista päihdevalinnoista riippumatta kaikki kyselyyn vastanneet suhtautuivat joko myönteisesti tai neutraalisti siihen, että joku toinen seurassa kieltäytyy kannabiksesta:

“Arvostan oman kehon ja mielen kuuntelua.”
“Kunnioitan ihmisten omaa valintaa siinä käyttääkö tämä kannabista vai ei.”

Kyselyn koonti löytyy Ehkäisevän päihdetyön viikon kampanjasivulta kysyminenkannattaa.fi

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45, 2.–8. marraskuuta

Tänä vuonna halutaan kannustaa nuoria ja nuoria aikuisia avoimeen keskusteluun kannabiksesta. Kampanjan verkkosivulla on tarjolla tukea ja apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Myös nuorten parissa toimiville ammattilaisille tarjotaan tukea ja materiaalia puheeksioton tueksi.

Kampanjasivulla www.kysyminenkannattaa.fi on julkaistu podcast,jossa kolme nuorta aikuista pohtii kannabiksen käyttöä ja siihen liittyviä teemoja. Podcastissa pohditaan muun muassa viihdeteollisuuden luomaa vääristynyttä kuvaa kannabiksen käytöstä, sekä itsetunnon merkitystä sosiaalisen paineen alla. Mikä on FOMO-efekti ja miten se vaikuttaa päätökseen käyttää tai jättää käyttämättä kannabista? Mikä on auttanut lopettamaan kannabiksen käytön?

Ehkäisevän päihdetyön viikon järjestää vuosittain Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, johon kuuluu 56 ehkäisevää päihdetyötä tekevää valtakunnallista järjestöä.