MIELIPIDE: Alkoholin ostaminen lapsille on edelleen ongelma

Julkaistu Helsingin Sanomissa 31.12.2020

Alkoholin välittäminen lapsille on vielä nykyäänkin tavallista. Myös uuttavuotta juhlittaessa aikuisten vastuulla on suojella lapsia alkoholin haitoilta eikä altistaa lapsia vaaralle.
Aikuisella saattaa olla tavoitteena alaikäisen nuoren alkoholinkäytön hallinta; ajatus siitä, että ostamalla alkoholijuomat aikuinen tietää, mitä ja miten paljon nuori juo. Sen sijaan tulisi muistaa, että alkoholinkäyttö ei koskaan kuulu lapselle, ei yhtenäkään vuoden päivänä.

Lapsi ei hyödy hänelle välitetystä alkoholista. Päinvastoin, alkoholi jo pienissä määrin vaarantaa lapsen terveyden ja turvallisuuden. Alkoholilaissa alkoholin ostolle ja käytölle on asetettu 18 vuoden ikäraja. Ikärajan tavoitteena on suojella lapsen kasvua ja kehitystä. Lapsella, jonka alkoholin käyttö on alkanut nuorella iällä, on suurempi riski alkoholin ongelmakäyttöön myöhemmin aikuisena. Alkoholista johtuvia ongelmia emme toivo lisää yhteiskuntaamme.

Lapset sanovat alkoholin välittämisen olevan väärin ja lainvastaista. Alkoholin välittämisellä on aina seuraamuksia lapselle ja hänen perheelleen. Pahimmassa tapauksessa lapsi haavoittaa itseään sekä psyykkisesti että fyysisesti alkoholin vaikutuksen alaisena. Tarjoamalla tai ostamalla alkoholia lapselle tämä oppii alkoholin makuun ja sen juomiseen. Monet nykypäivän aikuiset ovat kasvaneet erilaisessa alkoholikulttuurissa, jossa alkoholi on ollut enemmän läsnä esimerkiksi teini-ikäisten arjessa. Tämä ei tarkoita, että nykyajan lasten tulee kasvaa samanlaiseen alkoholin käyttökulttuuriin. Lapsi tarvitsee aikuisia peilaamaan ajatuksiaan ja keskustelemaan alkoholista, ei hankkimaan sitä. On kaikkien aikuisten vastuulla varmistaa, että jokaisella lapsella on oikeus elää turvallista elämää ilman alkoholia.

Pia Sundell, toiminnanjohtaja, Barnavårdsföreningen i Finland, EPT-verkoston lastensuojelutyöryhmän puheenjohtaja

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto, EPT-verkoston puheenjohtaja

Micaela Romantschuk, toiminnanjohtaja, Förbundet Hem och Skola i Finland

INSÄNDARE: ATT KÖPA UT ALKOHOL TILL BARN ÄR FORTFARANDE ETT PROBLEM

​Publicerad i Hufvudstadsbladet 27.12.2020

Alkohollangning till barn är fortfarande ett förekommande problem. Vi bör komma ihåg att det är de vuxna som ska ansvara för att skydda barn från alkoholens skadliga effekter och inte utsätta barn för fara. Då man gör sig skyldig till köp av alkohol åt barn gör man sig skyldig till både brott mot alkohollagen och barnens rätt till skydd. Det måste vara en självklarhet för alla att alkohol inte hör till barndomen, varken under nyårsaftonen eller under andra dagar på året.

All alkohol, även små mängder, är farligt för barns hälsa och trygghet. Enligt alkohollagen är åldersgränsen 18 år för köp och användning alkohol av den enkla orsaken att skydda samtliga barns uppväxt och utveckling. De barn som börjat dricka alkohol i en ung ålder har dessutom större risk att utveckla problem med alkohol som vuxna.

Om man frågar barnens egna åsikter, anser de ofta att det är fel att bryta mot lagen och köpa ut alkohol till minderåriga. Om vuxna förbiser lagen, ger det en förvrängd bild av vad som är rätt och fel. Alkohol har alltid konsekvenser för både barnet och familjen.

Nu under jul och nyårshelgen är det viktigt att påminna sig själv om att det inte går att lära ut ett tryggt alkoholbruk för barn, genom att köpa ut alkohol och tro att detta bidrar till en måttlig alkoholkonsumtion. De vuxnas uppgift är inte att förse barn med alkohol, men nog att diskutera alkohol, alkoholkultur och alkoholkonsumtion med barn. Det är alla vuxnas ansvar att se till att barn får leva ett tryggt och hälsosamt liv.

Pia Sundell, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen i Finland r.f., Ordförande för barnskyddsgruppen i Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete

Micaela Romantschuk. verksamhetsledare, Förbundet Hem och skola r.f.

Ulla Siimes, verksamhetsledare, Suomen Vanhempainliitto ry, Ordförande för Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete