Artikkeli: Taustamateriaalia valvotuista huumeiden käyttötiloista

Juuri nyt keskustellaan runsaasti huumeiden käyttötiloista. Keskustelun tueksi olemme koonneet muutamia linkkejä taustamateriaaleihin liittyen huumeiden käyttöhuoneisiin / valvottuihin käyttötiloihin.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto on Eduskuntavaalitavoitteissaan 2019 määritellyt yhdeksi tavoitteeksi, että lainsäädännön tulee mahdollistaa haittoja vähentävän työn joustava kehittäminen. Lainsäädäntöä on uudistettava niin, että uudet haittojen vähentämisen toimet ja niiden kehittäminen ja kokeilu mahdollistuvat. Huumeiden valvotut käyttötilat on yksi esimerkki kokeilusta, jonka vaikutuksia tulee seurata huolella.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction:
PERSPECTIVES ON DRUGS Drug consumption rooms: an overview of provision and evidence
www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2734/POD_Drug%20consumption%20rooms.pdf

Harm Reduction International: What is harm reduction?
www.hri.global/what-is-harm-reduction

Helsingin valvotun huumeidenkäyttötilan selvitystyöryhmän raportti, 2019:
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/3c/3c1dcca3a2e353199ebe33502aa9417a63ef015b.pdf

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: Best practice portal – policy and practice briefings:
https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/briefings_en

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2017), Health and social responses to drug problems: a European guide, Publications Office of the European Union, Luxembourg:
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6343/TI_PUBPDF_TD0117699ENN_PDFWEB_2017100915 3649.pdf

Karjalainen, Karoliina; Pekkanen, Niina; Hakkarainen, Pekka. Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992–2018. Raportti 2/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139059/URN_ISBN_978-952-343-441-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Huumeiden käyttöhuoneet:
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet/huumetutkimus/huumetyota-meilla-ja-maailmalla/huumeiden-kayttohuoneet

Peltola, Elli: Huumeiden käyttötila Helsinkiin. Selvitystyö turvallisen, valvotun huumeidenkäyttötilapilotin käynnistämiseksi Helsinkiin:
https://www.theseus.fi/handle/10024/300597

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Opioidien yliannostuskuolemien ehkäisy:
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet/huumetutkimus/huumetyota-meilla-ja-maailmalla/opioidien-yliannostuskuolemien-ehkaisy

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen blogi. Liitsola, Kirsi & Brummer-Korvenkontio, Henrikki: Huumeita käyttävien valvotut pistotilat vähentävät tartuntatautien riskiä. 13. kesäkuuta 2018:
https://blogi.thl.fi/huumeita-kayttavien-valvotut-pistotilat-vahentavat-tartuntatautien-riskia/

Voutilainen, Nikke. Valvotun huumeidenkäyttötilan vaikutus yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyö. 12/2019:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/267637/ON_Voutilainen.pdf?sequence=2&isAllowed=y