Artikkeli: Uusia lausuntoja EPT-verkoston sivuilla

Tammi-helmikuun vaihteessa 2022 EPT-verkosto on lausunut avoimuusrekisteristä sekä valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta.

Lausunnot on julkaistu EPT-verkoston verkkosivuilla.

Avoimuusrekisteri

EPT-verkosto kannattaa avoimuusrekisterin perustamista ja sen ulottamista kaikkeen valtiohallintoon vaikuttamiseen. Ajankohta rekisterin perustamiselle on verkoston näkökulmasta hyvä, sillä hallintoon on tulossa uusia toimijoita SOTE-uudistuksen myötä.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöt vaikuttavat ja osallistuvat päätöksentekoon monin eri tavoin. Yhteistä järjestöille on se, että vaikuttamistyöllä keskitytään suurelta osin tuomaan esiin kansalaisten ääntä, ja varsinkin niiden, jotka eivät itse koe pystyvänsä vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Avoimuusrekisterin hyvä puoli on, että se lisää kansalaisten luottamusta ja mahdollisuuksia seurata päätöksentekoa. Näkyväksi tekeminen lisää parhaassa tapauksessa kansalaisten omaehtoista aktiivisuutta ja demokratiaa, kun vaikuttamistyö prosessina selkeytyy.

Liikenneturvallisuusstrategia

Liikenneturvallisuusstrategia on laaja-alainen, mutta samalla se kytkeytyy luontevasti moniin muihin ajankohtaisiin strategioihin ja uudistuksiin, kuten Päihde-ja riippuvuusstrategiaan sekä Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaan.

Strategian tavoite, jonka mukaan Suomessa pyritään poistamaan liikennekuolemat vuoteen 2050 mennessä, on kunnianhimoinen, mutta konkreettinen.

Strategian toimenpideohjelmassa on pyritty kuvaamaan ehdotettujen toimenpiteiden vaikutusta liikennekuolemiin kertomalla miten paljon toimenpiteet tulevat mahdollisesti vähentämään kuolemia. EPT-verkosto pitää toimenpiteiden vaikutusten kuvailua tehokkaana ja vaikuttavana.

Tutustu verkoston lausuntoihin