Artikkeli: EPT-verkosto vakiinnutti asemansa

Vuonna 2022 EPT-verkosto juurrutti paikkansa valtakunnallisessa päätöksenteossa pääsemällä mukaan STM:n alaiseen Kansanterveyden neuvottelukunnan mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaostoon. Vaikuttamistyö jatkuu monella saralla.

Vaikuttaminen on keskeinen osa järjestötoimintaa. EHYTin asema ehkäisevässä päihdetyössä on jo vankka, mutta sen rinnalla myös EPT-verkoston asema on jatkuvasti vahvistunut.

EHYTin koordinoimaan Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoon kuuluu tällä hetkellä 62 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Vuonna 2022 EPT-verkosto saavutti tärkeän askeleen päästessään jäseneksi STM:n Kansanterveyden neuvottelukunnan mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaostoon.

– EPT-verkoston asemaa on vahvistanut laaja verkosto, EHYTin vahva tuki, hyvät suhteet virkamiehiin ja pitkäaikainen työ ehkäisevän päihdetyön hyväksi, listaa EHYTin koordinaatioyksikön päällikkö Annika Eloranta. Hän edustaa verkostoa neuvottelukunnan jaostossa.

Jaoston agendalla on ollut kaksi asiaa: stigman vähentäminen ja päihde- ja mielenterveyssisältöjen lisääminen mukaan ammattikoulujen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutusohjelmiin.

– Jaostolta tulee yhteiset suositukset siihen, mitä pitäisi opettaa milläkin tasolla. Yksi tärkeimmistä asioista on se, miten kohdataan päihteitä käyttäviä ihmisiä, Eloranta kertoo.

A-joukkueen jäsenenä

EPT-verkostolle merkittävänä vaikuttamisen kanavana Eloranta näkee erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisessa koordinaatioryhmässä työskentelyn. Siinä mukana ovat THL:n ja verkoston lisäksi EHYT ja aluehallintoviranomaiset.

Kuukausittain kokoontuvaa koordinaatioryhmää kutsutaan A-joukkueeksi. Nimi on jäänne vanhasta jo kuopatusta pääohjelmasta, alkoholiohjelmasta. Koordinaatioryhmä käy läpi ehkäisevän päihdetyön ohjaamisen työkaluja. Viime vuonna se teki myös oppaan kunnille ehkäisevän päihdetyön toteuttamisesta.

A-joukkueen keskeinen tehtävä on valmistella kunnille kolmen vuoden välein kysely ehkäisevästä päihdetyöstä.

– Kyselyn tavoitteena on selvittää mitä, miten ja kuinka paljon, kenen kanssa ja mistä ehkäisevän päihdetyön aiheista kunnissa puhutaan, Annika Eloranta kertoo.

THL järjestää vuosittain useita seminaareja, joiden aiheista päätetään yhdessä koordinaatioryhmässä. Viime vuonna aiheina olivat muun muassa ehkäisevän päihdetyön tehtävät uusilla hyvinvointialueilla sekä huumekuolemat.

Erilaisiin työryhmiin kuulumisen lisäksi tärkeä vaikuttamisen kanava on lausunnot, joissa tuodaan järjestöjen ääni näkyviin ottamalla kantaa päihdepolitiikkaan. Viime vuonna annettiin kolmetoista lausuntoa tai kannanottoa.

Huumekuolemien torjuntaa

Yksi huolestuttava asia viime vuosina on ollut nuorten lisääntyneet huumekuolemat, joiden ehkäisemiseksi töitä puurretaan myös järjestöissä.

EPT-verkostolla on paikka THL:n huumekuolemien ehkäisyn työryhmässä HEARissa. Työryhmä julkaisi vuonna 2022 suositukset kuolemien vähentämiseksi.

Info

Mielenterveyspuolella stigma eli häpeä on jo vakiintunut termi, mutta päihdepuolella on vielä tekemistä häpeän vähentämisessä.

EPT-verkosto pyrkii vähentämään päihdeongelmiin liittyvää stigmaa ja kohderyhmiä on useita: media, päihteitä käyttävät, kansalaiset sekä myös päihteitä käyttäviä työssään kohtaavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset.

Asiasta on järjestetty kampanjoita eri kaupunkien kanssa vuodesta 2018 ja on tehty mm. sanasto ja huoneentaulu. Aineistot löytyvät materiaalipankista osoitteesta: http://www.ept-verkosto.fi