Aluevaalit 2022

Päihde- ja peliongelmat vaikuttavat yhteiskuntaan valtavasti. Alkoholi ja tupakka selittävät merkittävän osan väestöryhmien välisistä terveyseroista, mutta ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu myös rahapelaamisesta, huumausaineista ja lääkkeistä aiheutuvien haittojen ehkäisy. Näistä kaikista aiheutuu mittavien kustannusten lisäksi suurta inhimillistä kärsimystä. Haitat koskettavat jokaista suomalaista, ikään tai sosiaaliseen asemaan katsomatta.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto sekä EHYT ry toteuttavat yhdessä aluevaalikampanjan. Kampanjan viralliset sivut löydät osoitteesta www.hyvinvointivaalit.fi.

Ehkäisevän päihdetyön aluevaalitavoitteet ja ratkaisut hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen hyvinvointialueille

1. Ehkäisevä päihdetyö toteutuu sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hyvinvointialue tukee alueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä ja huolehtii ehkäisevän päihdetyön tehtävistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.
Hyvinvointialueiden tulee myös lisätä ja tukea ehkäisevän päihdetyön osaamista tehtävissään.

 • Ehkäisevä päihdetyö ei keskity vain alkoholiin ja tupakkatuotteisiin, vaan siihen kuuluvat myös rahapelaaminen, huumeet ja lääkkeet.
 • Huolehditaan, että ehkäisevä päihdetyö on sekä sosiaali- että terveyspalveluissa tehtävää työtä.
 • Kirjataan päihteidenkäytön mini-interventiot järjestelmiin, kun huomataan että päihteiden käyttöön liittyy haittaa tai riskejä. Arvioidaan haittojen lisääntymistä.
 • Asukkaille annetaan tietoa, neuvontaa ja keskustelumahdollisuuksia matalalla kynnyksellä ja yhdenvertaisesti niin asiakkaita kohtaavan työn kuin erilaisten verkkopalveluiden ja -materiaalien kautta.
 • Linkitetään palveluketjukuvauksiin mukaan järjestöjen ehkäisevän päihdetyön oma-apumateriaalit, neuvontapalvelut, vertaistoiminta ja kohtaamispaikat. Järjestöjen asiantuntijuus, materiaalit ja koulutukset toimivat ammattilaisten työn tukena.

2. Hyvinvointialueen rakenteet ja hallinto edistävät ehkäisevää päihdetyötä

Hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä on esittää ja edistää ehkäisevää päihdetyötä hallinnossaan. Ehkäisevää päihdetyötä tulee johtaa ja sille on luotava rakenteet.

 • Hyvinvointialueille nimetään ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, joka toimii yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.
 • Hyvinvointialueille nimetään järjestökoordinaattori, joka hoitaa vakituisesti järjestöyhteistyötä.
 • Hyvinvointialueen strategiassa näkyy ehkäisevä päihdetyö ja järjestöjen merkitys. Ehkäisevän päihdetyön rooli osana sosiaalisesti kestävää kehitystä tunnistetaan.

3. Asukkaat ja järjestöt osallistuvat hyvinvointia edistävään työhön

Hyvinvointialueiden tulee lain mukaan edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, jotta päihdehaitat vähenisivät.

 • Alueellista Pakka-mallia toteutetaan yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.
 • Järjestökoordinaattorin työ tukee osallisuutta ja mahdollistaa kuntalaisten ja järjestöjen osallistumisen sote-palvelujen kehittämiseen.

4. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään yli sektorirajojen

Hyvinvointialueen tehtävä on huolehtia toimien yhteensovittamisesta kunnan, hyvinvointialueen, viranomaisten, elinkeinoelämän ja yhteisöjen kanssa. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään niin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa, työllisyyden hoidon ratkaisuissa, vapaa-ajan ja kulttuuripalveluissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmissä. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on työtä usein juuri yhdyspinnoilla. Järjestöt kohtaavat ja tukevat niitä ihmisiä, joilla on suurin riski pudota palvelujärjestelmien ulkopuolelle.

 • Varmistetaan, että eri ikäryhmien tarpeet huomioidaan aina lapsista ikääntyviin. Huomioidaan myös läheisten tarpeet.
 • Huomioidaan ehkäisevä päihdetyö alueellisissa opiskeluhuoltosuunnitelmissa. Varmistetaan, että opiskeluhuoltolain mukainen yhteisöllinen ja ehkäisevä työ jatkuu koulujen ja opiskeluhuollon yhteistyönä.

Lisätiedot:

Annika Eloranta
Yksikön päällikkö
EPT-verkosto, EHYT ry
etunimi.sukunimi(at)ehyt.fi