Päihteiden käyttäjästä isäksi

28.04.2017
Ylisukupolvisuus nousee vahvasti esille puhuttaessa päihteitä käyttävistä isistä. Usein päihteitä käyttävä nuori isä on osa sukupolvien ketjua, jossa päihteitä on käytetty runsaasti niin monessa polvessa kuin isä jaksaa muistaa.

Päihdekulttuurin muutos näkyy isäerityisessä työssä, jossa palveluun ohjautuvien nuorten isien pääpäihde on usein huumeet tai sekakäyttö. Heidän isiensä ja isoisiensä pääpäihde taas on ollut alkoholi ja varsinainen puuttuminen alkoholin käyttöön on tullut melko myöhään tai siihen ei ole puututtu ollenkaan. Lapset ovat eläneet päihteitä käyttävän isän kanssa mahdollisesti koko lapsuutensa. Hyvin usein päihteitä liikaa käyttäneen isän malli aiheuttaa sen, että tiukan paikan tullessa haetaan ratkaisua samoista asioista kuin oma isä tai isoisä. Päihteiden käytöstä tulee ratkaisumalli niin stressin, avioriitojen, työttömyyden kuin yksinäisyyden hoitamiseen.

Nuorille päihdetaustaisille isille tehdyn haastattelun pohjalta nousi esille tarve isän malliin ja vertaistukeen. Isäksi tultaessa tarvitaan tukea ja valmennusta isyyteen, vanhemmuuteen ja isän roolin muodostamiseen. Isän mallia vaille jääneet miehet toivoivat isyysvalmennusta, jossa he pääsisivät kuulemaan tarinoita, joita kokemuskertoja-isillä on isäksi kasvamisesta ja päihteistä kuntoutumisesta. Useat nuoret isät olivat tilanteessa, jossa saman ikäiset ystävät elivät hyvin erilaista elämänvaihetta, eikä vertaistukea isyyteen löytynyt lähipiiristä. Tämän takia vertaistukiryhmät ja toiminnalliset isä–lapsi-ryhmät olisivat olleet tarpeellisia haastatelluille isille.

Vauvaperheen arjen raskaus yllätti useat isät. Kun oma päihderiippuvuus ja kuntoutumisprosessi toivat lisäpaineita arkeen, osa isistä koki helpommaksi tieksi itselle ja perheelle hävitä kuvioista. Isät olisivat kaivanneet enemmän tukea ja käytännön apua pikkulapsiperheen arjessa selviytymiseen.

Erotilanteissa tai tilanteissa, joissa lapsi oli syntynyt parisuhteen ulkopuolella, isät kokivat tarvitsevansa yksilöllistä tilanteen kartoitusta omien ja lapsen oikeuksien selvittämiseksi. Erityisesti vankilassa olleet isät kokivat jääneensä niin fyysisesti kuin psyykkisesti vanhemmuuden ulkopuolelle. He toivoivat, että vankila-aikana olisi mahdollisuus olla tiiviimmin yhteydessä lapseen. He toivoivat valmennusta isyyteen ja mahdollisuutta saada tietoa lapsen asioista (neuvola, perheneuvola, lastensuojelu...) vankilassa.

On tärkeää, että isyys nähdään mahdollisuutena ja vahvasti motivoivana tekijänä päihdekuntoutumisen polulla. Isän mallin puuttuessa valmiuksia isyyteen ei ole päässyt syntymään, joten kyky toimia vastuullisena isänä voi olla vaillinainen. Vanhemmuudessa koetut epäonnistumiset taas jarruttavat päihteistä kuntoutumista. Päihdekuntoutumisessa isyyden huomioiva työote on yksi keino tehostaa päihdekuntoutusta siten, että se hyödyttää isää ja hänen lähipiiriään.

 

Kaisa Ovaskainen
koordinaattori, Erityisesti isä-toiminta
Kehittämiskeskus Tyynelä, Kirkkopalvelut

 

Kaisa Ovaskaisen puheenvuoron kuulet tiistaina 6.6. Päihdepäivien seminaarissa 2: Odotus- ja vauva-aika päihteitä käyttävissä perheissä.
Lue lisää: www.paihdepaivat.fi

#päihdepäivät

 

 

 

 

Avainsanat: 
Päihdepäivät 2017