Miten päihteistä voi puhua maahanmuuttajille?

19.05.2017
Kun puhutaan päihteiden käytöstä, niistä herää monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Pohdiskelijatyyppinä minun on vaikea olla mustavalkoinen. Ihmisten käyttäytyminen perustuu yleensä arvoihin, jotka vaikuttavat elämäntyyliin. Ja tämän haluaisin nostaa esiin.

Maahanmuuttajien kanssa käytävässä keskustelussa pitää ottaa huomioon, että joillakin uskonto kieltää totaalisesti päihteiden käytön. Miten maahanmuuttajien kanssa sitten voisi puhua päihteistä ilman, että syntyisi molemminpuolisia väärinkäsityksiä?

Itse ehkäisevän päihdetyön työntekijänä ja maahanmuuttajataustaa omaavana oli aluksi vaikea sanottaa maahanmuuttajille, mitä on ennaltaehkäisevä päihdetyö ja vielä vaikeampaa oli kuvailla heille, mitä tarkoittaa laki ehkäisevästä työstä (523/2015).

Onneksi meillä on hyviä menetelmiä käytössämme, kuten kohderyhmän osallistaminen ja tiedonkeruu. Tiedonkeruulla tarkoitettaan lähinnä kohderyhmältä kysymistä, siitä mihin he haluavat apua ja tukea. Samalla olemme käyttäneet yhteiskunnallista markkinointia, joka edesauttoi ymmärtämään kohderyhmää paremmin ja segmentoi sitä syvällisemmin. 

Erilaisia, mutta samanlaisia?

Maahanmuuttajat nähdään kantaväestön silmissä yhtenäisenä ryhmänä, mikä ei ole todellisuudessa paikkaansa pitävää. Maahanmuuttajat muodostavat jopa enemmän omia ”kuplia” kun kantaväestön kuuluvat. Maahanmuuttajilla on myös Suomeen tulonsa jälkeen muodostunut avainhenkilöitä, jotka muokkaavat ryhmän asenteita ja arvoja, mikä on hyvä tiedostaa.  

Miksi sitten tarvitaan avainhenkilöitä, eikös kaikilla ole yhdenvertaista oikeutta yhteiskunnan ylläpitämiin palveluihin?

On hyvä ymmärtää, että maahanmuuttajien luottamussuhde suomalaiseen yhteiskuntaan saattaa peilata suhdetta vanhan kotimaan yhteiskuntaan, jossa on saattanut vallita jonkinlainen epäsuhta tai epäoikeudenmukaisuus. Syitä voi olla monia, ja osalla niistä voi olla juurensa yksilön elämänkokemuksessa tai -historiassa. Kaikkia taustavaikuttajia emme aina edes tiedä.

Maahanmuuttajien kanssa tehtävässä ehkäisevässä työssä tärkeintä on ymmärtää yhdistäviä tekijöitä ja sitä, miten niitä voisi vahvistaa, jotta puhuisimme samoista asioista. Yhteinen viesti voisi olla esimerkiksi se, että ehkäisevä päihdetyö kannattaa. 

Bashe Ali
aluetyöntekijä
EHYT ry / ånni-hanke
etunimi.sukunimi@ehyt.fi

+358 50 407 7241

Bashe Alin puheenvuoron kuulet keskiviikkona 7.6. Päihdepäivien seminaarissa 18: Kulttuurisensitiivistä päihetyötä etsimässä 
Lue lisää: www.paihdepaivat.fi

#päihdepäivät