Olet täällä

Mitä seuraa, jos alkoholilain uudistus menee läpi?

13.10.2017
Mitä vaikutuksia alkoholilain uudistuksella on järjestöjen näkökulmasta, mikäli esitys menee läpi esitetynlaisena? Ohessa koottuna A-klinikkasäätiön, Ensi- ja turvakotien liiton, Kriminaalihuollon tukisäätiön, Liikenneturvan, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Raittiuden Ystävät ry:n, Suomen Terveydenhoitajaliiton ja Tukikohta ry:n näkemyksiä siitä, mitä heidän näkökulmastaan tapahtuu, mikäli alkoholilain uudistus toteutuu esitetynlaisena.
 

- Toteutuessaan alkoholilain uudistus todennäköisesti tuottaa lisää niin kutsuttuja riskikuluttajia. Tämän myötä tarvitaan lisää resursseja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi (kuten jo ennestään syrjäytymisuhan alla olevat ryhmät, heikossa asemassa olevat lapsiperheet) ja maakuntien suunnitelmiin ja palvelulupauksiin vaikuttamiseksi.

- Aiemman tutkimuksen pohjalta voidaan olettaa, että ennakoitu noin 6 %:n kokonaiskulutuksen lisäys tuottaa noin 8 % enemmän päihteisiin liittyvää asiointia julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tällöin suunniteltu sote-järjestelmä joutuu painimaan kasvavan ongelman kanssa.

- Alkoholin saatavuuden kasvaessa myös kulutus aina kasvaa, siksi alkoholin vähittäismyynnin laajentaminen väkevämpiin alkoholijuomiin on lapsen edun vastaista.

- Vuosittain 3600 - 6000 sikiön kehitys on vaarassa päihteiden takia. FASD-diagnoosin saaneita lapsia syntyy vuosittain noin 600. Kulutuksen kasvaessa on suuri riski, että alkoholin vaurioittamia FASD-lapsia syntyy yhä enemmän.

- Äitien päihteidenkäyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa. Joka neljäs lapsi kärsii jollain tavoin äitinsä tai isänsä päihteiden käytöstä.

- Alkoholin kulutuksen lisääntyminen vaikeuttaa myös naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vähentämistä.

- Päivittäistavarakaupasta ostetun alkoholin väkevyyden nosto lisäisi hyvin todennäköisesti myös eri väestöryhmien terveyden eriarvoisuutta.

 

- Runsaalla 80 %:lla rangaistusta suorittavista on terveystutkimuksen (2010) mukaan jokin päihderiippuvuus.

- Alkoholiriippuvuus on yleisin (66 %). Yhdyskuntaseuraamuksia (siviilissä) suorittavilla 72 %:lla on alkoholiriippuvuus ja sakkovangeilla, jotka suorittavat lyhyitä tuomioita vankilassa, alkoholiriippuvuus on 87 %:lla. Muilla vangeilla riippuvuus vaihtelee 54-63 % välillä.

- Vankila-aikana useimmat ovat päihteettömiä, mutta vapautumisvaiheessa saatavuuden merkittävä parantuminen (lähikaupasta) vaikuttaa todennäköisesti alkoholin käyttöä lisäävästi.

- Samaan aikaan monilla on suuria vaikeuksia päästä päihdehoitoon vapautuessa. Kunnissa katsotaan usein hoidon jo toteutuneen vankilassa, vaikka vapautuva ei olisi saanut mitään hoitoa vankila-aikana. Silloinkin, kun hoitoa on saatu, ongelmaksi muodostuu jatkohoito vapautumisen jälkeen.

 

- Nuorten alkoholinkäytössä on viime vuosina näkynyt positiivista kehitystä terveelliseen suuntaan. Juomien halpeneminen ja siirtyminen väkevämpiin juomiin vaarantaa tämän kehityksen ja altistaa nuoria herkemmin alkoholin käyttöön. Tämä uhka on otettava huomioon myös liikenneturvallisuuden kannalta.   Nuorilla kuljettajilla on muita suurempi liikennevahinkoriski jo alhaisilla veren alkoholipitoisuuksilla. Alkoholi vaikuttaa voimakkaimmin niihin kuljettajan taitoihin, jotka eivät ole ajokokemuksen myötä vielä automatisoituneet.

- Anniskeluaikojen väljentyminen pidemmälle aamuyön tunteihin siirtää alkoholin palamisaikaa edelleen pidemmälle uuteen päivään, jolloin ihmisillä olisi tarve liikkua turvallisesti tieliikenteessä myös kuljettajana.

- Myönteisestä kehityksestä huolimatta alkoholi liikenteessä ja rattijuopumusrikokset ovat edelleen merkittävä ongelma, jota pitää torjua monin eri keinoin, eri hallinnonalojen lainsäädännöllä, viranomaisten valvonnalla, teknisillä välineillä, hoidollisilla toimilla ja viestinnällä. Ehdotetut alkoholilainsäädännön muutokset heikentävät ihmisten hengen ja terveyden suojaa. Liikenneturvan arvion mukaan tällaisia muutoksia ei pitäisi tehdä.

- Noin 100 000 lasta elää Suomessa perheissä, joissa vanhempien alkoholin käyttö aiheuttaa lapsille eriasteisia haittoja. Vuosittain syntyy 600-3000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholin aiheuttama vaurio. Uusi alkoholilaki lisää alkoholin kulutusta ja käyttötilanteita kodeissa. Lasten ja perheiden kokemat haitat lisääntyvät ja syvenevät, ja sen myötä lastensuojelutoimien tarve ja kustannukset kasvavat.

- Alkoholin käytön riskit korostuvat nuorilla. Alkoholi häiritsee aivojen kehittymisprosessia, joka jatkuu pitkälle nuoruusvuosiin. Kehittymätön elimistö sietää huonosti alkoholia, joten alhaisetkin promillelukemat voivat olla hengenvaarallisia. Humala altistaa myös tapaturmille.
Nuorten alkoholinkäyttö on parissa kymmenessä vuodessa vähentynyt. Myönteisestä kehityksestä huolimatta kerralla juodut määrät ovat Suomessa korkeampia kuin Euroopassa keskimäärin. On vastuutonta, että hyvä kehitys haastetaan sallimalla juomasekoitusten eli ns. limuviinojen myynti kaupoissa, huoltamoilla ja kioskeissa. Ostokokeiden mukaan lasten on helpointa ostaa alkoholia juuri kioskeista ja huoltamoilta.

- Alkoholilain kokonaisuudistus on ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteiden ja hallituksen kärkihankkeiden sekä sote-uudistuksen säästötavoitteiden kanssa. Hallituksen tavoitteisiin on kirjattu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen.  Esitys uudeksi alkoholilaiksi ei edistä hyvinvointia ja terveyttä, koska se ei vähennä päihdehaittoja, päinvastoin. Lakiesitys myös kasvattaisi hyvinvointi- ja terveyseroja.

- Esitykseen alkoholilain kokonaisuudistuksesta on laajasti kuvattu sen aiheuttamat haitat. Mikäli uudistus hyväksytään, se tehdään täysien tietoisena sen vakavista seurauksista.

 

- Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen työ kohdistuu kaikkiin ikäryhmiin ja monipuolisesti terveyden eri osa-alueisiin. Alkoholihaittojen riskin merkittävästi kasvaessa järjestömme on varauduttava tekemään enemmän alkoholiin liittyvää ennaltaehkäisevää työtä (tiedotus, infot, puheeksiotto erilaisissa terveyttä edistävissä ryhmissä). Tämä vie resursseja muusta terveyttä ja hyvinvointia edistävästä ja ylläpitävästä työstä.

- Ydintoimintamme tulee entistäkin haastavammaksi, koska alkoholin kulutus kasvaa ja sen myötä myös siitä aiheutuvat haitat lisääntyvät.

- Vapautuvan alkoholin myynnin myötä lisääntyy myös päihdemyönteinen ajattelu, jolloin on entistäkin vaikeampaa ymmärtää raittiuden olevan ihmiselämän luonnollinen lähtökohta.

- Erityisesti kannamme huolta nuorten raitistumiskehityksen jatkumisesta ja maan taloudellisen kantokyvyn säilyttämisestä, joita molempia alkoholin saatavuuden lisääminen uhkaa.

- Koemme erittäin huolestuttavana sen, että maan johto on tekemässä terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten ja asiantuntijoiden antamien lausuntojen vastaisen päätöksen. Tällainen menettely kyseenalaistaa ydintoimintamme merkityksen.

 

- Terveydenhoitajaliiton näkemyksen mukaan juuri seuraavat lakiesityksen kohdat muodostavat erityisen riskin lapsille ja lapsiperheille:

          Ruokakaupoissa myytävän alkoholin prosenttirajan nostaminen 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin

          Juomien valmistustavan vapauttaminen

- Alkoholijuomien saatavuuden lisääntyminen ei edistä alkoholinkäytön siirtymistä pois kodeista vaan pikemminkin lisää sitä. Todellinen uhka lapsille on vanhempien hallitsemattoman alkoholinkäytön lisääntyminen, koska sen vaikutukset lapsiin ovat pitkäkestoisia. Suurimman taakan läheisten juomisesta kantaa aina lapsi ja siksi lapsen mielipiteisiin pitää suhtautua erityisen vakavasti. Lasten kokemien alkoholihaittojen lisääntyessä on välillisenä seurauksena usein myös lastensuojelutoimenpiteiden tarpeen ja kustannusten lisääntyminen. Lapsi on yleensä hyvin tietoinen siitä, mitä hänen ympärillään tapahtuu ja siksi aikuisten alkoholinkäyttö aiheuttaakin hämmennystä ja pelkoa vanhempien käyttäytymisen arvaamattomuudesta.

- Terveydenhoitajaliitto on huolissaan myös raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutuksista syntymättömän lapsen kehitykseen. Vaarana on esimerkiksi sikiön alkoholioireyhtymä, FASD. Altistuminen alkoholille jo raskauden ensimmäisillä viikoilla, kun nainen ei vielä tiedä olevansa raskaana, voi muuttaa sikiön geenien toimintaa ja vaikuttaa pysyvästi syntymättömän lapsen kehitykseen.

- Alkoholijuomien, erityisesti nuoriin vetoavien limuviinojen tuominen päivittäistavarakauppoihin on todellinen riski kokemattomille sekä erityisesti humalahakuisesti juoville nuorille. Valitettavasti aina löytyy myös niitä aikuisia, jotka ovat valmiita välittämään alkoholijuomia alaikäisille.

- Samaan aikaan maamme hallituksen kärkihankkeena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen.

- Tukikohta ry:n näkemyksen mukaan alkoholilain kokonaisuudistuksessa esitetyt, esimerkiksi saatavuutta parantavat toimenpiteet, tulevat lisäämään alkoholin kokonaiskulutusta ja alkoholin aiheuttamia haittoja merkittävästi.

- Erityinen huoli on, että nämä vaikuttavat erityisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien lisääntymiseen ja sitä kautta yhteiskunnan syrjäytymiskehitykseen.

- Tämän vuoksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota paljon palveluja tarvitsevan väestönosan hyvinvointiin panostamalla etenkin ennalta ehkäisyyn kuten alkoholin saatavuuden rajoittamiseen.

-  Alkoholin saatavuutta ei pidä lisätä, eikä ruokakaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla myytävien juomien enimmäisalkoholipitoisuutta nostaa. Jos näin tehdään, kokonaiskulutus kasvaa, kun juomia on helpommin saatavilla ja ne ovat entistä väkevämpiä.

- Tukikohta ry:n kanta on, että alkoholin kulutusta tulee rajoittaa eri keinoin, eikä alkoholilain kokonaisuudistuksessa tule lisätä alkoholin saatavuutta nykyisestä.